Uznesenie z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
8.6.2020

Jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5087/B v zmysle ustanovenia § 190 Obchodného zákonníka a v nadväznosti na ustanovenia čl. VII ods. 1 písm. i), h), q) a v súlade s čl. VII ods. 9 Stanov spoločnosti:

  • dňa 07.04.2020 zobral na vedomie Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia OKTE, a.s. za rok 2019, Správu nezávislého audítora, schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku OKTE, a.s k 31.12.2019 a Rozdelenie zisku OKTE, a.s. za rok 2019.

Rozdelenie zisku OKTE, a.s. za rok 2019 bolo schválené nasledovne:

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 191 558,18 EUR
Daňová povinnosť: 72 609,69 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení: 118 948,49 EUR
Rozdelená časť zisku: 47 917,56 EUR
Nerozdelená časť zisku: 0,00 EUR