Slovník pojmov

Všeobecné elektroenergetické pojmy

Uvedené pojmy vychádzajú z platnej legislatívy.

Area price
Oblastná cena.

ATC (Available Transfer Capacity)
Dostupná prenosová kapacita. Kapacita profilu pridelená pre prepojený trh s elektrinou (pre Market Coupling).

Bilančná skupina
Skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny.

Cena za elektrinu
Určuje sa u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrinu a objemu odobratej elektriny (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektriny, t. j. plat za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektriny). V zásade platí, že pri rovnakom objeme odobratej elektriny môžu mať rozliční zákazníci rozličnú cenu v závislosti od tarifného systému a druhu, resp. spôsobu odberu. U výrobcu, resp. distribútora sa priemerná cena určuje ako podiel súčtu celkových nákladov na výrobu, resp. obstaranie elektriny s primeraným ziskom a objemu dodanej elektriny.

Cezhraničný profil
Súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy.

Denný diagram
Postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v štvrťhodinovom rozlíšení.

Denný trh
Tiež známy ako DayAhead Market, tvorí spôsob transparentného obchodovania v čase blízkom času realizácie dodávky (štandardne deň pred dňom dodávky). Takýto trh sa tiež môže nazývať spotovým trhu. Výstupom trhu je, mimo iného, definícia spotovej ceny.

Distribúcia elektriny
Preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia na účel jej prepravy odberateľom elektriny.

Distribučná sústava
Vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov.

Dodávateľ RE
Poskytovateľ podporných služieb alebo dodávateľ negarantovanej regulačnej elektriny, ktorý má s Prevádzkovateľom prenosovej sústavy uzatvorenú rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny a/alebo rámcovú zmluvu o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny.

Dovoz elektriny
Tok zmluvne dohodnutého prijatého množstva elektriny z členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu na vymedzené územie.

Energetický týždeň
Sedem po sebe idúcich obchodných dní začínajúcich v sobotu o 00:00:00 hod. a končiacich v piatok o 24:00:00 hod.

Externý organizátor trhu
Externá organizácia, ktorá organizuje trhu v definovanej obchodnej oblasti a je partnerom spoločnosti OKTE, a.s., v procese Market couplingu.

Kilowatthodina (kWh)
Jednotka spotreby činnej elektrickej energie, je súčinom činného výkonu a času. 1 kilowatthodina je množstvo elektriny, ktorú spotrebuje napríklad : 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky, priamo výhrevný elektrický kotol o výkone 15 kW za 4 minúty, akumulačné kachle o výkone 3 kW za 20 minút.

Kladná odchýlka
Odchýlka má kladné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave prebytok elektriny.

Kladná regulačná elektrina
Regulačná elektrina, ktorá vyrovnáva zápornú odchýlku v sústave, t.j. predstavuje zvýšenie výkonu výrobných zdrojov, alebo zníženie spotreby na strane spotrebiteľov.

Koordinátor trhu
Entita (môže byť aj časť informačného systému) riešiaca koordináciu cezhraničných výmen medzi spolupracujúcimi obchodnými oblasťami.

Lokálny vydavateľ identifikačných čísiel
PPS, ktorý je na vymedzenom území poverený Asociáciou európskych operátorov prenosových sústav - European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom ENTSO-E. Lokálny vydavateľ identifikačných čísel určuje postup pri stanovovaní identifikačných čísel odberných miest v súlade so štandardom ENTSO-E, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav. Lokálnym vydavateľom identifikačných čísel je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Market coupling
Metóda implicitnej aukcie založená na trhových princípoch, ktorá zlučuje procesy obchodovania s energiou a alokácie kapacít; prenosové kapacity sú reálne využité vo svojom maximálnom rozsahu, pretože dochádza k eliminácii možnosti nevyužitia nominovanej kapacit

Nákup elektriny
Bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t. j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.

Obchodný deň
24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na letný stredoeurópsky čas a späť. Obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 hod. a končí sa o 24:00:00 hod. Pri prechode na letný stredoeurópsky čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín.

Obchodná hodina
Základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny. Prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 hod. a končí sa o 01:00:00 hod. a označuje sa číslom jeden.

Obchodná oblasť
Územie, na ktorom je organizovaný a vyhodnocovaný organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou spoločnosťou OKTE, a.s., pre účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.

Odberateľ elektriny a koncový odberateľ elektriny (pozri Zákon o energetike)

Odchýlka subjektu zúčtovania
Rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny.

Odchýlka sústavy
Veľkosť obstaranej regulačnej elektriny.

Oprávnený odberateľ
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny.

Odchýlka účastníka trhu s elektrinou
Odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len organizátor krátkodobého trhu)
Právnická osoba, ktorá má poverenie na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou. V SR je týmto subjektom počnúc 1.1.2011 OKTE, a.s.

Platná mena
Od 1.1.2009 je platnou menou Euro (EUR).

Pravidlá trhu s elektrinou
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu
s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.

Prenos elektriny
Preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny prenosovou sústavou z a do prepojených sústav členských štátov alebo tretích štátov za účelom jej prepravy odberateľom elektriny.

Prenosová sústava
Vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie prenosovej sústavy.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy - PPS
Právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území podľa Zákona o energetike. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy - PDS
Právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia podľa Zákona o energetike.

Pripojenie
Fyzické prepojenie elektroenergetického zariadenia so sústavou.

Prístup
Umožnenie prepravy elektriny so zmluvne určenou prenosovou kapacitou.

Rezervovaný výkon
Rezervovaný výkon v MW v nasledujúcom roku pre každého odberateľa elektriny sa určí ako aritmetický priemer jeho mesačných maxím štvrťhodinového výkonu zo štyroch mesiacov, a to november predchádzajúceho roku až február súčasného roku. Hodnoty výkonov sa určia v MW s rozlíšením na tri desatinné miesta.

Regulačná elektrina - RE
Elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na trhu s elektrinou na zabezpečenie rovnováhy spotreby a výroby na trhu s elektrinou na vymedzenom území s ohľadom na dovoz a vývoz elektriny.

Spojovacie vedenie
Vedenie, ktoré spája prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov alebo prenosovou sústavou tretích štátov.

Spotová/Oblastná cena
Market clearing price - je cena, ktorá je dosiahnutá v jednotlivých časových intervaloch v rámci procesu párovania objednávok.

Spotrebiteľ energie
Je v energetike odberateľ energie, ktorý odoberá elektrickú energiu na konečnú spotrebu. Skupinu spotrebiteľov (zákazníkov) elektriny tvoria veľkoodberatelia (podniky), ale aj maloodberatelia (domácnosti alebo malí podnikatelia) zo siete nn. Rozdiel medzi odberateľom a spotrebiteľom (zákazníkom) je v tom, že odberateľ môže elektrinu ďalej predávať.

Subjekt zúčtovania
Účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok Zmluvu o zúčtovaní odchýlky.

Štvrťhodinové rozlíšenie obchodnej hodiny
Postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút. Ak sa daná hodnota vzťahuje na celú obchodnú hodinu, štvrťhodinovým rozlíšením je postupnosť štyroch rovnakých hodnôt, ktoré v súhrne predstavujú danú hodnotu.

Trh s elektrickou energiou
Zahŕňa predaj a nákup elektrickej energie. Súčasný stav trhu s elektrickou energiou sa vyznačuje existenciou rozsiahlych monopolov. Celosvetovou snahou je zavedenie vyššieho stupňa konkurencie do výroby a obchodu s elektrinou. Pre krajiny Európskej únie platí od roku 1999 smernica 96/92/EC, ktorá špecifikuje základné podmienky, ktoré v členských krajinách musia vnútorný trh s elektrinou spĺňať. Pre dobré fungovanie trhu s elektrinou je dôležité, aby boli oddelené jednotlivé funkcie elektrizačnej sústavy, a to výroba, prenos, rozvod a, obchod. Základným cieľom zavedenia konkurencie do výroby a obchodu s elektrickou energiou je dosiahnuť vyššiu efektívnosť elektrizačnej sústavy. Konkrétne usporiadanie trhu s elektrinou sa v jednotlivých krajinách líši, ale v súčasnosti existujú dva základné modely trhu s elektrinou, líšiace sa spôsobom prístupu k sieťam, a to jediný kupujúci a dohodnutý prístup tretích strán k sieťam.

Typový diagram odberu
Je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na základe ktorého je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a je využívaný pre potreby zúčtovania odchýlok subjektu zúčtovania.

Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
Právnická osoba, ktorá má s Organizátorom krátodobého trhu uzatvorenú Zmluvu o prístupe a vysporiadaní organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len "Účastník KT")

Účastník trhu s elektrinou
Výrobca elektriny, Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, Dodávateľ elektriny, Odberateľ elektriny, Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
ÚRSO - vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody. Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.

Výrobca elektriny
Osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny.

Vývoz elektriny
Tok zmluvne dohodnutého dodaného množstva elektriny do členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu z vymedzeného územia.

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Zákon o regulácii
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Záporná odchýlka
Odchýlka má záporné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave nedostatok elektriny.

Záporná regulačná elektrina
Regulačná elektrina, ktorá vyrovnáva kladnú odchýlku v sústave, t.j. predstavuje zníženie výkonu výrobných zdrojov alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov.

Zúčtovateľ odchýlok
Osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie odchýlok (pozri Zákon o energetike), t.j. zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny a skutočnými hodnotami dodávok alebo odberov elektriny v určenom čase. Zúčtovateľ odchýlok v SR je OKTE, a.s.

Zúčtovacia perióda
Základná perióda vyhodnotenia a následného zúčtovania odchýlky a regulačnej elektriny. Od 1.1.2008 je základnou periódou zúčtovania odchýlky štvrťhodinové rozlíšenie obchodnej hodiny.