Bankové spojenie

Účet pre zloženie hotovosti pre finančnú zábezpeku
Číslo účtu: 2929122970/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK71 1100 0000 0029 2912 2970

Účet pre vysporiadanie obchodov - platby za nákup/predaj elektriny, resp. ich vzájomné saldo
Číslo účtu: 2927122969/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK04 1100 0000 0029 2712 2969

Účet pre ročný fixný poplatok, poplatok za elektrinu nakúpenú a predanú, platby za servisný zásah
Číslo účtu: 2922123014/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK09 1100 0000 0029 2212 3014

Identifikátor príjemcu SEPA inkasa
CID:  SK67ZZZ70000000128