FAQ

Všeobecné otázky

Ako si zriadim prístup do informačného systému OKTE?

Prístup do IS OKTE je podmienený uzatvorením Zmluvy o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou so spoločnosťou OKTE, a.s. Účastník trhu alebo iná osoba s väzbou na trh s elektrinou následne prostredníctvom Žiadosti o založenie užívateľského účtu do IS OKTE požiada o založenie používateľských účtov.

Potrebujem pre prístup do informačného systému OKTE certifikát?
Bezpečnosť prístupu do IS OKTE je zabezpečená pre jednotlivé skupiny výrobcov nasledovne:

 1. Výrobcovia elektriny s malým zdrojom pre výrobu elektriny do 10 kW používajú pre prístup do systému ISOM meno a heslo.
 2. Výrobcovia elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobcovia elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW používajú pre prístup do systému ISOM používateľské meno, heslo a overovaciu SMS.
 3. Výrobcovia elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW a výrobcovia elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW používajú pre prístup do systému ISOM používateľské meno, heslo a komerčný certifikát, vystavený niektorou z akceptovaných certifikačných autorít. Aktuálny Z. z.am akceptovaných certifikačných autorít je dostupný na webovom sídle OKTE.

Výrobcovia vlastniaci certifikát, môžu pracovať s týmto certifikátom bez ohľadu na to, v ktorej skupine sú zaradení.

Som zároveň prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, výrobcom elektriny, dodávateľom aj subjektom zúčtovania. Koľko prístupov do Informačného systému OKTE si budem musieť zriadiť?
V prípade, že máte vydané povolenie na distribúciu elektriny, výrobu elektriny aj dodávku elektriny súčasne a tiež ste subjektom zúčtovania, a to ako jedna právnická alebo fyzická osoba, postačí Vám jeden prístup ako účastníkovi trhu.

Aký je rozdiel medzi povolením a splnením oznamovacej povinnosti?
V súlade so zákonom o energetike podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. Povolenie sa vyžaduje na výrobu, distribúciu aj dodávku elektriny. Povolenie možno vydať na jednu alebo na viac činností. Povolenie sa nevyžaduje na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane. Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.

Prečo musím uzatvárať zmluvu o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou so spoločnosťou OKTE, keď mi zákon ukladá len povinnosť poskytovať údaje?
OKTE od 1.1.2014 vykonáva:

 • správu a zber nameraných dát na základe § 37, ods. 4, písm. c), bod 1. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • centrálnu fakturáciu na základe § 37, ods. 4, písm. c), bod 2. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

OKTE je povinný:

 • viesť evidenciu správy a zberu nameraných dát na základe § 37, ods. 6, písm. j) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
 • vykonávať centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania na základe § 37, ods. 6, písm. k) zákona o energetike
 • sprístupniť namerané údaje dotknutým účastníkom trhu s elektrinou na základe § 37, ods. 6, písm. l) zákona o energetike

Pre výkon vyššie uvedených zákonných povinností OKTE rozšírilo svoje informačné systémy, okrem iného o IS XMtrade®/ISOM. Dáta, ktoré majú výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a priamych vedení povinnosť poskytovať do systému, budú využívané okrem iného pre zúčtovanie odchýlok, zúčtovanie rozdielov a na účely centrálnej fakturácie. Nakoľko sa jedná o finančné toky, je potrebné, aby dáta boli poskytované prostredníctvom zabezpečeného prístupu a bola umožnená jednoznačná identifikácia subjektu, ktorý dáta poskytuje. OKTE zabezpečený prístup umožní až na základe tejto zmluvy.

Otázky so zacielením na výrobcov elektriny

Čo sa rozumie časom/termínom/dátumom uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky?
Časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky sa v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby rozumie dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny, alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len "funkčná skúška") podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.
V prípade zariadenia na výrobu biometánu sa časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky rozumie dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu.

Čo sa rozumie celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny?
Celkovým inštalovaným výkonom sa v súlade so zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby rozumie celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia.

Kedy ako výrobca elektriny spadám do kategórie výrobcu elektriny, ktorý nepodniká v energetike podľa zákona o energetike?
Podnikaním v energetike nie je v súlade so zákonom o energetike výroba elektriny v malom zdroji (zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW) výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE a KVET a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti. Pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

Aké povinnosti a v akých termínoch mám ako výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane?
Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike podľa zákona o energetike,  uzavrie s OKTE zmluvu spolu so žiadosťou o prístup do IS OKTE a odovzdáva OKTE prostredníctvom Informačného systému operátora meraní cez portál https://isom.okte.sk súhrnne v MWh za predchádzajúci rok osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny do 5. pracovného dňa januára nasledujúceho roka namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje o výrobe elektriny (t.j. v prípade merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny údaj o vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie na výrobu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia, v prípade bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny údaj o vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny), vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby pri výrobe elektriny, dodávke elektriny priamym vedením koncovému odberateľovi, ak výrobca elektriny dodáva elektrinu priamym vedením a spotrebe elektriny na prečerpávanie v prípade, že výrobca prevádzkuje prečerpávaciu vodnú elektráreň.

Výrobca elektriny odovzdá OKTE do 5. pracovného dňa januára nasledujúceho roka hodnoty dosiahnuteľného výkonu v MW za uplynulý kalendárny rok v členení podľa primárneho zdroja energie.

Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, ktorý si uplatňuje právo na podporu podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (OZE a KVET) odovzdá OKTE prostredníctvom Informačného systému operátora meraní cez portál https://isom.okte.sk do 15. augusta plánované údaje na nasledujúci rok v členení podľa primárneho zdroja energie v MWh s presnosťou na 6 desatinných miest o výrobe elektriny v zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bude odobratá zo sústavy, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebude odobratá zo sústavy, ostatnej vlastnej spotrebe a dodávke elektriny priamym vedením koncovému odberateľovi.

Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane, okrem výrobcu elektriny, ktorého elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorý nepodniká v energetike podľa zákona o energetike, odovzdá OKTE prostredníctvom Informačného systému operátora meraní cez portál https://isom.okte.sk do 30. novembra plánované údaje na nasledujúci rok v členení podľa primárneho zdroja energie v MWh s presnosťou na 6 desatinných miest o výrobe elektriny v zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bude odobratá zo sústavy, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebude odobratá zo sústavy, ostatnej vlastnej spotrebe, dodávke elektriny priamym vedením koncovému odberateľovi a plánované údaje na nasledujúcich päť rokov o výrobe elektriny v zariadení na výrobu elektriny po jednotlivých rokoch.

Musím mať ako domácnosť s fotovoltikou na streche s inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW podpísanú zmluvu o poskytovaní údajov pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a zasielať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou dáta?
Závisí to od skutočnosti, či výrobca elektriny poberá podporu doplatkom od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy podľa zákona o podpore OZE a KVET. Ak áno, podniká v zmysle zákona o energetike ako výrobca elektriny. Pre výrobcov elektriny sa ustanovuje povinnosť poskytovať informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu. Pravidlá trhu potom upravujú rozsah poskytovaných dát. Každý výrobca elektriny, ktorý podniká v energetike, sa u OKTE zaregistruje a bude odovzdávať údaje, k tomu OKTE požaduje uzatvorenie zmluvy. Výrobca elektriny použije pre jednoznačnú identifikáciu svojich zariadení na výrobu elektriny a im prislúchajúcich entít EIC kódy v súlade s Prevádzkovým poriadkom OKTE.

Ktorý výrobca má povinnosť merať výrobu elektriny na svorkách generátora?
Zákon o energetike pre výrobcov elektriny ustanovuje, že meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny je povinný vykonať výrobca elektriny priebehovým meraním elektriny s diaľkovým odpočtom údajov, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je viac ako 1 MW; v prípade zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov ak celkový inštalovaný výkon je viac ako 100 kW. V ostatných zariadeniach priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu údajov.
Meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny nie je povinný zabezpečiť výrobca elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny je pripojené do sústavy toho prevádzkovateľa, do ktorého sústavy je celé množstvo vyrobenej elektriny dodávané, okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny. V tomto prípade je vyrobená elektrina meraná okrem spotreby elektriny súvisiacej s výrobou elektriny určeným meradlom, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny; odovzdávacím miestom je miesto odovzdania elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu. Výrobca elektriny však takúto skutočnosť alebo zmenu tejto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Čo sa v prípade fotovoltickej elektrárne rozumie meraním na svorkách generátora?
Vo všeobecnosti sa generátorom rozumie elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na premenu mechanickej energie na elektrickú energiu, pričom v prípade fotovoltiky je takto chápaný menič (elektroenergetické zariadenie meniace napätie z jednosmerného na striedavé alebo zo striedavého na jednosmerné), teda meranie na svorkách generátora = meranie na meniči.

V prípade, že som výrobca elektriny, ktorý nahlasuje údaje za zariadenie na výrobu elektriny bez povinnosti merania na svorkách generátora, mám v rámci registrácie zariadenia na výrobu elektriny evidovať aj jednotlivé generátory?
Výrobca elektriny  v rámci  evidencie údajov o zariadení na výrobu elektriny  eviduje všetky údaje o zariadení na výrobu elektriny bez ohľadu na rozsah nahlasovaných meraných údajov.

Aký je rozdiel medzi vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny a ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny?
Vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny sa rozumie spotreba elektriny na účely výroby elektriny, teda tzv. "technologická spotreba elektriny". Výrobca elektriny odovzdá OKTE údaj o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny celkom a ďalej v členení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy. Ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny sa rozumie spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach.

Pokiaľ mám fotovoltiku na streche, považuje sa odber takto vyrobenej elektriny v mieste výroby za ostatnú vlastnú spotrebu elektriny?
Áno, jedná sa o ostatnú vlastnú spotrebu elektriny.

Budem posielať dáta ako výrobca elektriny len OKTE, alebo aj prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi prenosovej sústavy?
Podľa znenia legislatívy s účinnosťou od 1.1.2014 poskytuje výrobca elektriny údaje smerom k OKTE a v prípade, že sa jedná o výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa zákona o podpore OZE a KVET, odovzdáva  výrobca elektriny údaje tiež prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené a v prípade, ak je zariadenie na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy odovzdáva výrobca elektriny údaje tiež prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy

Čo je to dodávka elektriny priamym vedením? V prípade, že dodávam elektrinu priamym vedením, znamená to, že som aj prevádzkovateľom priameho vedenia?
Priamym vedením sa v súlade so zákonom o energetike rozumie elektrické vedenie, ktoré spája výrobcu elektriny s koncovým odberateľom elektriny alebo výrobcu elektriny s odberateľom elektriny, ktorý nie je pripojený do prenosovej sústavy alebo do distribučnej sústavy.
V prípade, že ste výrobcom elektriny, ktorý dodáva elektrinu priamym vedením, neznamená to nevyhnutne, že ste zároveň prevádzkovateľom priameho vedenia. Prevádzkovateľom priameho vedenia je v súlade s pravidlami trhu osoba, ktorá prevádzkuje priame vedenie. Touto osobou môže byť výrobca elektriny, odberateľ elektriny alebo tretia osoba, avšak v prípade, že ste výrobca elektriny, ktorý je pripojený na priame vedenie, ste povinný odovzdávať údaje o dodávke elektriny priamym vedením.

Považuje sa elektrina odobratá zo sústavy pri nábehu elektrárne za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, alebo sa za takúto považuje len tá elektrina, ktorú som si vyrobil a spotreboval?
Áno, elektrina odobratá zo sústavy pri nábehu elektrárne sa považuje za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny. Vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny sa v súlade s definíciou podľa vyhlášky 24/2013 Z. z. (Pravidlá trhu) rozumie spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok, teda aj elektrina odobratá z sústavy. V prípade elektriny odobratej zo sústavy pri nábehu elektrárne sa jedná o vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy a výrobca má povinnosť poskytnúť údaj o takto odobratej elektrine OKTE.

Považuje sa elektrina odobratá zo sústavy pri odstavení zdroja za ostatnú vlastnú spotrebu elektriny alebo za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny?
V takomto prípade vždy záleží na účele využitia odobratej elektriny. Ak výrobca elektriny odoberá elektrinu za účelom výroby elektriny, teda tzv. "technologickej spotreby elektriny", ide o vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy. Ak nie, potom ide o ostatnú vlastnú spotrebu elektriny výrobcu elektriny ktorou sa v súlade s definíciou podľa vyhlášky 24/2013 Z. z. (Pravidlá trhu) rozumie spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach. Výrobca má povinnosť poskytnúť OKTE údaj o vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny (celkom a ďalej v členení na vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy, a vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy), a údaj o ostatnej vlastnej spotrebe elektriny.

Mám povinnosť ako výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje iba fotovoltickú elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom v rozmedzí 10-100 kWe, poskytovať OKTE údaje o výrobe elektriny na dennej báze?
Nie, nemáte. Zasielanie denných nameraných alebo iným spôsobom určených dát nie je povinné a výrobca elektriny má možnosť namiesto denných nameraných alebo iným spôsobom určených dát zasielať raz mesačne plány na nasledujúci mesiac (do 25. dňa v mesiaci na každý deň nasledujúceho mesiaca). Bez ohľadu na to, či výrobca elektriny poskytuje denné skutočné údaje alebo mesačné plány, má povinnosť poskytovať aj súhrnné namerané alebo iným spôsobom určené údaje za predchádzajúci mesiac (do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca). Rozsah a štruktúru odovzdávaných údajov  pre výrobcov elektriny upravuje § 12 vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá trhu s elektrinou a pravidlá trhu s plynom, v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. Spôsob odovzdávania údajov je upravený v prevádzkovom poriadku OKTE.

Od kedy poskytujem ako výrobca elektriny dáta do IS OKTE?
Výrobca elektriny poskytuje údaje smerom k OKTE od momentu prifázovania (pripojenia) zariadenia na výrobu elektriny do sústavy, teda ešte pred tým, ako je zariadenie na výrobu elektriny uvedené do prevádzky "úradne" (v súlade so zákonom energetike).

Dokedy musím OKTE poskytnúť údaje?
Pokiaľ ste výrobcom elektriny, potom v prípade akejkoľvek zmeny kmeňových údajov výrobca elektriny tieto aktualizuje najneskôr do 9:00 v pracovný deň predchádzajúci dni, od ktorého je zmena účinná.
V prípade nameraných alebo iným spôsobom určených údajov (denné dáta) výrobca elektriny odovzdá OKTE súhrnné údaje denne do 10:00 hod. za predchádzajúci deň.
V prípade nameraných údajov (mesačné dáta) výrobca elektriny odovzdá OKTE súhrnné údaje za predchádzajúci mesiac v členení podľa primárneho zdroja energie do 5. pracovného dňa mesiaca.
V prípade plánovaných údajov na nasledujúci mesiac odovzdá výrobca elektriny údaje OKTE do 25. dňa v mesiaci na každý deň nasledujúceho mesiaca.
V prípade plánovaných údajov na nasledujúci rok odovzdá výrobca elektriny údaje OKTE do 30. novembra na nasledujúci rok.
V prípade plánovaných údajov na nasledujúcich 5 rokov odovzdá výrobca elektriny údaje OKTE do 30. novembra na nasledujúcich 5 rokov.
Ak výrobca elektriny vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu podľa Zákona o OZE a VU KVET, odovzdá plánované údaje OKTE osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny do 15. augusta na nasledujúci kalendárny rok.
Ak výrobca elektriny zistí, že poskytnuté dáta nie sú korektné, odovzdá OKTE korigované dáta.
Spôsob odovzdávania údajov je upravený v prevádzkovom poriadku OKTE.

Otázky so zacielením na prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Prevádzkujem len pár desiatok metrov vedenia. Musím mať podpísanú zmluvu o poskytovaní údajov pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a zasielať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou dáta?
Áno. Zákon o energetike pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy ustanovuje povinnosť poskytovať informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa pravidiel trhu. Pravidlá trhu potom upravujú rozsah poskytovaných dát, a to pre všetkých prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy bez výnimky a bez ohľadu na veľkosť sústavy čo sa týka technického rozsahu (dĺžka vedení a počet zariadení), množstvo distribuovanej elektriny a počet pripojených odberných a odovzdávacích miest. Každý prevádzkovateľ sústavy sa u OKTE zaregistruje a bude odovzdávať údaje, k tomu OKTE požaduje uzatvorenie zmluvy.

Musím ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy OKTE poskytnúť hodnoty TDO (typových diagramov odberu) v prípade, pokiaľ som tieto hodnoty prevzal od nadradenej sústavy?
Áno. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi OKTE, a.s., používané triedy typových diagramov odberu a normalizované hodnoty typových diagramov odberu, a to do 30. septembra predchádzajúceho roka.

Ako sa dozviem ako mám prideľovať EIC kódy? Aký mám použiť prefix? Kto mi pridelí označenie sústavy?
Informácie o prideľovaní EIC kódov sú súčasťou PP OKTE a zároveň je na webovom sídle OKTE, a.s. (www.okte.sk) zverejnená príručka pre EIC kódy. EIC kód typu Y sústavy sa prideľuje v IS OKTE, a to na základe žiadosti prevádzkovateľa sústavy, ktorú podá najneskôr desať kalendárnych dní pred zahájením distribúcie na vymedzenom území. Prefix pre prideľovanie EIC kódov typu Z Vám bude pridelený na základe žiadosti. Žiadosti sú zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s.

Aké dáta mám nahlasovať v prípade, kedy elektrinu do niektorých odberných a odovzdávacích miest, ktoré sú pripojené do mojej sústavy, dodáva iný dodávateľ elektriny?
V prípade, ak je účastník trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústavy, odovzdáva OKTE údaje o všetkých odberných a odovzdávacích miestach, ktoré sú pripojené do jeho sústavy v rozsahu podľa platného prevádzkového poriadku OKTE.

Aký je rozdiel medzi vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy a ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy?
Vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy sa rozumie spotreba elektriny potrebná na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy súvisiacich s prevádzkovaním sústavy okrem strát elektriny v sústave. Ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy sa rozumie spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy a strát elektriny v sústave.

Dokedy musím OKTE dáta poskytnúť?
Pokiaľ ste prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, potom v prípade akejkoľvek zmeny kmeňových údajov prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy tieto aktualizuje najneskôr do 9:00 v pracovný deň predchádzajúci dňu, od ktorého je zmena účinná.
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdáva OKTE, a.s. namerané alebo náhradným spôsobom určené údaje:

 • denne do 9:00 hod za predchádzajúci kalendárny deň v štvrťhodinovom rozlíšení v kW s presnosťou  na 6 desatinných miest v prípade údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát v sústave,
 • do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v kW s presnosťou na 6 desatinných miest v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt, vrátane nameraných dát z meraní typu B a v prípade strát v sústave,
 • do 5. pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac údaje v kWh za príslušné obdobie v prípade meraní typu A a meraní typu B v kWh s presnosťou na 6 desatinných miest, v prípade zmeny dodávateľa alebo zmeny bilančnej skupiny alebo pri zmene užívateľa odberného a odovzdávacieho miesta na OOM poskytuje prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy údaje do 5. pracovného dňa po termíne zmeny nahlásenom prevádzkovateľom sústavy,
 • do 5. pracovného dňa nasledujúceho po odpočte určeného meradla, za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla v prípade údajov meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt v kWh s presnosťou na 6 desatinných miest, pričom pri prvom odpočte uskutočnenom v roku 2014 prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá údaj za obdobie do 31.12.2013 a údaj za obdobie od 1.1.2014 do dátumu odpočtu určeného meradla; v prípade zmeny dodávateľa alebo zmeny bilančnej skupiny alebo pri zmene užívateľa odberného a odovzdávacieho miesta na OOM alebo pri zmene typu určeného meradla poskytuje prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy údaje do 5. pracovného dňa po termíne zmeny nahlásenom prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy.


Ak prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy zistí, že poskytnuté dáta nie sú korektné, odovzdá OKTE, a.s. korigované dáta. Detaily poskytovania dát upravuje prevádzkový poriadok OKTE.

Často kladené otázky technického charakteru

Ak chcem využívať automatizované rozhrania pre zadávanie údajov, potrebujem certifikát?
Áno, pri využívaní automatizovaných rozhraní pre zadávanie údajov potrebujete certifikát bez ohľadu na to, či sa od vás vyžaduje pri prihlásení do ISOM, kde je táto povinnosť odstupňovaná na základe výkonu zdroja.

Aký typ certifikátu potrebujem pre využívanie automatizovaného rozhrania?
Pre využívanie automatizovaných rozhraní je postačujúci softvérový (komerčný) certifikát, vydaný akceptovanou certifikačnou autoritou, ktorých zoznam je zverejnený na www.okte.sk.

Ak chcem využívať automatizovaný zber údajov, čo mám robiť?
Je potrebné zaslať vyplnenú, podpísanú a oskenovanú Žiadosť o založenie/zmenu účtu pre automatizované rozhranie do systému XMtrade®/ISOM na certificate@okte.sk. Následne vás budeme kontaktovať.

Dajú sa používať dva komerčné certifikáty na jeden používateľský účet?
Nie, to nie je možné. Je však možné používateľa zaregistrovať pod dvomi používateľskými účtami a im prideliť príslušné certifikáty.

V prílohe k zmluve s OKTE je kolónka názov generátora. Aký názov mám uviesť?
Uvediete názov, ako si ho vy interne pomenujete (Výrobné číslo, typ, výrobca alebo vlastné označenie - napr. G1, G2...). Maximálny počet znakov je však 200.

Čo mám uviesť, ak nemám generátor?
V tomto prípade je potrebné uviesť počet meničov.

Prečo musím uvádzať svorkovú výrobu?
Ak máte meranie na svorkách generátora, táto povinnosť pre Vás vyplýva z Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Ako sa definuje poradové číslo certifikátu v žiadosti o zriadenie používateľského účtu?
Definuje sa ako sériové číslo certifikátu.

Čo mám urobiť, keď mi už bol vydaný certifikát?
Stačí zaslať verejnú časť certifikátu vo formáte .zip (.rar) spolu so žiadosťou o založenie používateľského účtu na adresu certificate@okte.sk. Návod na export certifikátu pre prístup do systému XMtrade®/ISOM je zverejnený na www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia.

Kedy budem mať prístup do systému ISOM OKTE?
Prístup do systému ISOM Vám bude založený po zaslaní vyplnenej a podpísanej zmluvy a Žiadosti o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ISOM. Postup pri vypĺňaní dokumentácie a podmienky prístupu do Informačného systému OKTE, a.s. je zverejnený na www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia.

Ak nahlasujem údaje pre viacero účastníkov trhu, musím mať pre každého účastníka prístup, alebo mi stačí jeden prístup pre všetkých?

Áno, musíte mať prístup pre každého účastníka. Je potrebné zároveň zaslať poštou spoločne so žiadosťou o vytvorenie užívateľského účtu aj splnomocnenie od každého účastníka, za ktorého budete nahlasovať údaje.

Ako mám postupovať pri zadávaní údajov do ISOM?
Na stránke OKTE a.s., v sekcii Zber a správa údajov nájdete Video tutoriály s návodom ako používať systém XMtrade®/ISOM.

Ak už mám prístup do ISZO, musím mať samostatný prístup aj do ISOM?
Áno, musíte mať samostatný prístup do ISOM. Ale komerčný certifikát pre ISZO vám bude platiť aj pre ISOM - takisto tu platí, že je potrebné zaslať verejnú časť certifikátu na adresu certificate@okte.sk.

Kde nájdem najbližšiu spoločnosť/certifikačnú autoritu pre vydávanie certifikátu?
Na stránke www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia nájdete aktuálny Z. z.am kvalifikovaných certifikačných autorít.

Kde nájdem technickú špecifikáciu externých rozhraní aj so vzormi správ pre automatizované zasielanie?
Na stránke www.okte.sk, v sekcii Zber a správa údajov v menu Dokumentácia nájdete manuál aj s danými súbormi (Príručky a pravidlá k informačnému systému XMtrade®/ISOM).