Legislatíva

Slovenská legislatíva

Zákon o podpore OZE a VÚKVET
Zákon č. 309/2018 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore OZE a KVET“)

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike - konsolidované znenie vrátane zákona č. 102/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“)

Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

 

Európska legislatíva

Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES.