Zmluvy

Zúčtovanie odchýlok

Prvá strana - formulár
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť všetky požadované údaje o spoločnosti, ktorá žiada o uzavretie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky a takto vyplnený formulár zaslať e-mailom spolu s vyplnenými prílohami a žiadosťou o uzavretie tejto zmluvy na adresu okte@okte.sk.

Prílohy k zmluve o zúčtovaní odchýlky
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť požadované údaje v prílohe č. 1 a podľa potreby prílohy č. 4, 5 a 6. K zmluve je tiež potrebné doložiť notársky overené dokumenty ako prílohy č. 7 a 8 - Výpis z OR nie starší ako tri mesiace a Povolenie na podnikanie v energetike.

Zmluva o zúčtovaní odchýlky pre SZ s OOM
Účastník trhu s elektrinou, ktorý má odberné a odovzdávacie miesta alebo merania typu C a chce sa stať subjektom zúčtovania musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorej predmetom je vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok Subjektu zúčtovania Zúčtovateľom odchýlok v každej zúčtovacej perióde (štvrťhodine) zúčtovacieho obdobia v zmysle Pravidiel trhu, činnosť centrálnej fakturácie a činnosť zúčtovania rozdielov vykonávaná pre Subjekt zúčtovania zo strany OKTE, a.s. 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky pre SZ bez OOM
Účastník thu s elektrinou, ktorý nemá odberné a odovzdávacie miesta alebo merania typu C a chce sa stať subjektom zúčtovania musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorej predmetom je vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok Subjektu zúčtovania, Zúčtovateľom odchýlok v každej zúčtovacej perióde (štvrťhodine) zúčtovacieho obdobia v zmysle Pravidiel trhu.

Banková záruka - formulár (vzor)
V súvislosti s podpísaním Zmluvy o zúčtovaní odchýlky má platobné záväzky Žiadateľa voči OKTE, a.s., zabezpečovať banková záruka. Banka preberá voči OKTE, a.s., neodvolateľnú záruku za záväzky účastníka trhu a zaväzuje sa po obdržaní prvej písomnej výzvy na zaplatenie bez námietok zaplatiť OKTE, a.s. akúkoľvek sumu alebo sumy nepresahujúce celkové maximum.

Zúčtovanie regulačnej elektriny

Prvá strana - formulár
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť všetky požadované údaje o spoločnosti, ktorá žiada o uzavretie Zmluvy o zúčtovaní regulačnej elektriny a takto vyplnený formulár zaslať  e-mailom s vyplnenými prílohami a žiadosťou o uzavretie tejto zmluvy na adresu okte@okte.sk.

Prílohy k zmluve o zúčtovaní regulačnej elektriny
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť požadované údaje v prílohe č. 1 a podľa potreby prílohy č. 4, 5 a 6. Ak žiadateľ nemá uzavretú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, je povinný k zmluve tiež doložiť notársky overené dokumenty ako prílohy č. 7 a 8 - Výpis z OR nie starší ako tri mesiace a Povolenie na podnikanie v energetike.

Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny
Poskytovateľ podporných služieb musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní regulačnej elektriny, ktorej predmetom je zúčtovanie regulačnej elektriny v každej obchodnej hodine (v štvrťhodinovom rozlíšení zúčtovacieho obdobia). Dodávateľovi RE v rozsahu, čase a za podmienok uvedených v platných právnych predpisoch, v platnom PP OKTE, a.s. a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou.