Zmluvy

Zúčtovanie odchýlok

Zmluva o zúčtovaní odchýlky pre SZ s OOM
Účastník trhu s elektrinou, ktorý má odberné a odovzdávacie miesta alebo merania typu C a chce sa stať subjektom zúčtovania, musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorej predmetom je vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok Subjektu zúčtovania Zúčtovateľom odchýlok v každej zúčtovacej perióde (štvrťhodine) zúčtovacieho obdobia v zmysle Pravidiel trhu, činnosť centrálnej fakturácie a činnosť zúčtovania rozdielov je vykonávaná pre Subjekt zúčtovania zo strany OKTE, a.s. 

Zmluva o zúčtovaní odchýlky pre SZ bez OOM
Účastník trhu s elektrinou, ktorý nemá odberné a odovzdávacie miesta alebo merania typu C a chce sa stať subjektom zúčtovania, musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorej predmetom je vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok Subjektu zúčtovania, Zúčtovateľom odchýlok v každej zúčtovacej perióde (štvrťhodine) zúčtovacieho obdobia v zmysle Pravidiel trhu.

Prílohy k zmluve o zúčtovaní odchýlky
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť požadované údaje v prílohe č. 1 a podľa potreby prílohy č. 3, 4 a 5. K zmluve je tiež potrebné doložiť notársky overené dokumenty ako prílohy č. 6 a 7 - Výpis z OR nie starší ako tri mesiace a Povolenie na podnikanie v energetike.

Banková záruka - formulár (vzor)
V súvislosti s podpísaním Zmluvy o zúčtovaní odchýlky má platobné záväzky Žiadateľa voči OKTE, a.s., zabezpečovať banková záruka. Banka preberá voči OKTE, a.s., neodvolateľnú záruku za záväzky účastníka trhu a zaväzuje sa po obdržaní prvej písomnej výzvy na zaplatenie bez námietok zaplatiť OKTE, a.s., akúkoľvek sumu alebo sumy nepresahujúce celkové maximum.

Žiadosť o vrátenie finančnej zábezpeky - formulár (vzor)

Zúčtovanie regulačnej elektriny

Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny
Poskytovateľ podporných služieb musí mať platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní regulačnej elektriny, ktorej predmetom je zúčtovanie regulačnej elektriny v každej obchodnej hodine (v štvrťhodinovom rozlíšení zúčtovacieho obdobia). Dodávateľovi RE v rozsahu, čase a za podmienok uvedených v platných právnych predpisoch, v platnom PP OKTE, a.s., a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou.

Prílohy k zmluve o zúčtovaní regulačnej elektriny
Žiadateľ o zmluvu je povinný vyplniť požadované údaje v prílohe č. 1 a podľa potreby prílohy č. 2 a 3. Ak žiadateľ nemá uzavretú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, je povinný k zmluve tiež doložiť notársky overené dokumenty ako prílohy č. 4 a 5 - Výpis z OR nie starší ako tri mesiace a Povolenie na podnikanie v energetike.

 

Pre uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky prosím kontaktujte alebo Zmluvy o zúčtovaní regulačnej elektriny prosím kontaktujte:

info@okte.sk
+421 916 43 2633
+421 916 43 2655
+421 916 43 2637