O spoločnosti

Obchodné meno: OKTE, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO: 45 687 862
IČ DPH: SK2023089728
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná: v OR OS Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka číslo 5087/B

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE, a.s. je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE, a.s. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Pri poskytovaní služieb pristupuje OKTE, a.s. ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok. Náplň činnosti spoločnosti vyplýva z medzinárodných a národných legislatívnych dokumentov. OKTE, a.s. organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území Slovenskej republiky, vykonáva činnosť správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy a oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom - REMIT.

OKTE, a.s. aktívne spolupracuje pri výkone svojej činnosti s viacerými štátnymi inštitúciami (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ...), s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), s prevádzkovateľmi distribučných sústav a s ostatnými účastníkmi trhu.

V rámci medzinárodnej spolupráce je spoločnosť od 22. novembra 2011 členom medzinárodného združenia búrz a organizátorov trhov EUROPEX. Ako člen združenia  EUROPEX sa OKTE, a.s. usiluje spolu s jeho ďalšími členmi, presadzovať postavenie  energetických búrz a organizátorov trhu v rámci Európskej únie, zvýšiť hospodársku súťaž vytvorením cenovej transparentnosti, riešiť otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu,  komunikovať a kooperovať s inštitúciami v rámci Európskej únie, združeniami prevádzkovateľov európskej siete prevádzkovateľov prenosových a prepravných sústav (ENTSO-E, ENTSO-G), s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), atď.

 

Predstavenstvo

Ing. Michal Cabala, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Milan Lipovský
člen predstavenstva

Ing. Milan Lodňanek
člen predstavenstva


Dozorná rada

Ing. František Pecho
predseda dozornej rady

Ing. Ján Petrovič, PhD.
podpredseda dozornej rady

JUDr. Milan Švec
člen dozornej rady

 

Organizačná schéma