FAQ

Čo je to odchýlka?
Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny.
Odchýlka subjektu zúčtovania bez odberného miesta je rozdiel medzi zmluvným odberom a zmluvnou dodávkou podľa registrovaného denného diagramu u Zúčtovateľa odchýlok.

Čo je zúčtovanie odchýlky?
Zúčtovanie odchýlky je činnosť Zúčtovateľa odchýlok, ktorá je zameraná na vyhodnotenie odchýlky jednotlivých účastníkov trhu, s ktorými má Zúčtovateľ odchýlok Zmluvu o zúčtovaní odchýlky (tzv. subjekty zúčtovania), a jej následné finančné vysporiadanie.

Kto zabezpečuje zúčtovanie odchýlky?
Zúčtovanie odchýlok v SR zabezpečuje OKTE, a.s. na základe Zákona o energetike. Proces zúčtovania odchýlok je opísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Kto musí mať platnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky?
Platnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky musí mať každý účastník trhu s elektrinou, za ktorého zmluvne neprevzal zodpovednosť za odchýlku iný účastník trhu s elektrinou, ktorý je k tomu spôsobilý. Ak účastník trhu uzatvoril Zmluvu o zúčtovaní odchýlky stáva sa z neho subjekt zúčtovania.

Čo sa stane, ak nemám ani Zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ani za mňa žiaden účastník trhu neprevzal zodpovednosť za odchýlku?
Zákon o energetike túto situáciu hodnotí ako neoprávnený odber so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi.

Čo mám robiť, ak si myslím, že výsledok zúčtovania odchýlky obsahuje chybu?
Voči zúčtovaniu odchýlky je možné podať žiadosť o prehodnotenie. Spôsob podávania žiadosti o prehodnotenie je opísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s.

Akým spôsobom sa stanovuje cena za odchýlku?

  • Matematický vzorec na stanovenie zápornej platby za odchýlku je definovaný nasledovne:

PO-i = Oi * ZC (v €),

kde:

PO-i -záporná platba i-teho Subjektu zúčtovania za odchýlku v danej Zúčtovacej perióde,
Oi -odchýlka i-teho Subjektu zúčtovania v MWh v danej Zúčtovacej perióde,
ZC -zúčtovacia cena odchýlky v EUR/MWh stanovená Zúčtovateľom odchýlok v zmysle platných predpisov v danej Zúčtovacej perióde.

Túto platbu hradí Subjekt zúčtovania Zúčtovateľovi odchýlok.

  • Matematický vzorec na stanovenie kladnej platby za odchýlku je definovaný nasledovne:

PO+i = Oi * ZC * kzpo (v €),

kde:

PO+i -kladná platba i-temu Subjektu zúčtovania za odchýlku v danej Zúčtovacej perióde,
Oi -odchýlka i-teho Subjektu zúčtovania v MWh v danej Zúčtovacej perióde,
ZC -zúčtovacia cena odchýlky v €/MWh stanovená Zúčtovateľom odchýlok v zmysle platných predpisov v danej Zúčtovacej perióde,
kzpo -koeficient platby za protiodchýlku.

Túto platbu hradí Zúčtovateľ odchýlok Subjektu zúčtovania.

  • Matematický vzorec na stanovenie koeficientu platby za protiodchýlku pre konečný prepočet je definovaný nasledovne:

kzpok = -(NRE+PRE+PO-) / PO+,

kde:

kzpok -koeficient platby za protiodchýlku pre konečný prepočet; v prípade, že výsledok vzorca je vyšší ako 1, pre účely konečného vyhodnotenia sa použije hodnota koeficientu 1,
NRE -celkové náklady v € na obstaranie regulačnej elektriny, vrátane nákladov na obstaranie elektriny z dovezenej havarijnej výpomoci vo vyhodnocovanom mesiaci,
PRE -celková platba Subjektov zúčtovania za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu bez uplatnenia koeficientu kPRE vo vyhodnocovanom mesiaci v €,
PO+ -súčet všetkých kladných platieb Subjektov zúčtovania za odchýlky bez uplatnenia koeficientu kzpo,
PO- -súčet všetkých záporných platieb Subjektov zúčtovania za odchýlky.

Je potrebné zložiť finančnú zábezpeku pri uzatváraní Zmluvy o zúčtovaní odchýlky?
Áno, je potrebné zložiť finančnú zábezpeku. Výšku finančnej zábezpeky si môžete vypočítať prostredníctvom finančnej kalkulačky.

Aké formy finančnej zábezpeky je možné použiť? Je možné finančnú zábezpeku nahradiť nejakým iným zabezpečovacím nástrojom?
V zmysle Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. sú možné dve formy zloženia finančnej zábezpeky:

  • Zloženie hotovosti na účet Zúčtovateľa odchýlok. Žiadateľ musí zabezpečiť zloženie hotovosti na účet Zúčtovateľa odchýlok minimálne 3 pracovné dni pred účinnosťou Zmluvy ZO.
  • Banková záruka vystavená od banky s bankovou licenciou v SR s priznaným dlhodobým credit ratingom minimálne na úrovni BBB+ (S&P), resp. Baa1 (Moody´s), s dobou platnosti minimálne 12 mesiacov. Žiadateľ musí zabezpečiť odovzdanie bankovej záruky Zúčtovateľovi odchýlok 15 kalendárnych dní pred požadovaným dňom účinnosti Zmluvy ZO.
  • Iný spôsob zabezpečenia nie je možný.

Ako prebieha proces výpočtu finančnej zábezpeky?
Po splnení všetkých náležitosti (registrácia v systéme XMtrade®, podpis zmluvy) subjekt zúčtovania vkladá do 20. dňa príslušného mesiaca najneskôr do 12:00 hod maximálny objem denných obchodov (hodnotu parametra OO pre nasledujúci mesiac) do systému pre zúčtovanie odchýlok a o 12:30 hod je zverejnený výpočet finančnej zábezpeky na nasledujúci mesiac.

Je výška finančnej zábezpeky rovnaká pre celé obdobie uzatvorenia zmluvy?
Nie, výška finančnej zábezpeky sa mesačne mení. V prípade zvýšenia finančnej zábezpeky je subjekt povinný do 3 pracovných dní od zverejnenia výpočtu v systéme XMtrade® uvedenú zábezpeku navýšiť.

V prípade, že je finančná zábezpeka nižšia dostaneme automatický rozdiel späť?
Nie. Je potrebné zaslať písomnú žiadosť o vrátenie časti finančnej zábezpeky.

Ako si môžem vypočítať finančnú zábezpeku?
Potrebné finančné zabezpečenie sa vypočíta zo vzťahu:

FZ = OO * (Zp + 5) * Po * Kg * Co (v €)

kde

FZ -je finančná zábezpeka subjektu zúčtovania v eurách
OO -je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutných dodávok elektriny v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásených subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou
Zp -je obdobie, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia je stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
Po -je pomerná odchýlka subjektu zúčtovania platná na nasledujúci mesiac stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s presnosťou na tri desatinné miesta; u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlky, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po je 0,005
Kg -je koeficient finančnej garancie pre danú hodnotiacu skupinu určený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou na základe dosiahnutej hodnoty parametra Hk v intervale 0 až 1
Co -je priemerná cena zápornej odchýlky v eurách platná na nasledujúci mesiac; túto cenu uverejňuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle

Ako často sa mení koeficient Kg?
Pre prvé štyri mesiace od prvého registrovaného obchodu (zaslania diagramu) je koeficient Kg = 1, po uvedenom období sa mení v závislosti od objemu OO v nadväznosti na základné imanie a platobnú disciplínu subjektu zúčtovania voči Zúčtovateľovi odchýlok.

Čo je denný diagram?
Denný diagram je postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa (Pravidiel trhu). Denné diagramy zadávané do ISZO obsahujú interné realizácie dodávky a odberu elektriny na vymedzenom území.

Kto musí zasielať denné diagramy?
Denné diagramy zasielajú všetci účastníci trhu, ktorí majú vlastnú zodpovednosť (subjekty zúčtovania) za odchýlku a ktorí majú na príslušný deň uzatvorené interné obchody s ostatnými subjektami zúčtovania v rámci vymedzeného územia.

Čo je skutočné množstvo elektriny bilančnej skupiny?
Skutočné množstvo elektriny je namerané množstvo elektriny, ktoré Zúčtovateľovi odchýlok zasielajú jednotliví prevádzkovatelia sústav a agreguje ho podľa jednotlivých bilančných skupín.