FAQ

Informácia pre výrobcov elektriny ohľadom uplatnenia si podpory výkupom elektriny, doplatkom a príplatkom pre rok 2020

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o podpore OZE a KVET“). V súlade s týmto zákonom vykonáva od 1.1.2020 organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE“) v roli zúčtovateľa podpory.

V súvislosti s uvedenou zmenou dávame dotknutým výrobcom elektriny do pozornosti tento dokument, v ktorom sú zhrnuté základné informácie ohľadom uplatnenia si podpory výkupom elektriny, doplatkom a príplatkom pre rok 2020.

Dokument obsahuje informácie o formách podpory, ktoré bude vykonávať od 1.1.2020 OKTE, tzn. o podpore formou doplatku a príplatku a o administrácii podpory výkupom elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Dokument neobsahuje informácie o ostatných formách podpory, ktoré nebude OKTE vykonávať (pripojenie, prístup do sústavy, prenos, distribúcia).

 

Použité skratky

OKTE - Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, a.s.
OZE - Obnoviteľné zdroje energie
VUKVET - Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla

Zoznam legislatívy týkajúcej sa uplatňovania podpory sa nachádza v časti Legislatíva.

 

Otázky a odpovede

Aké sú hlavné zmeny pri uplatňovaní podpory výroby elektriny z OZE a KVET po novele zákona o podpore OZE a KVET?
Čo predstavujú uvedené zmeny v prípade zariadenia výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019 vo vzťahu k podmienkam podpory?
Aké sú základné princípy podpory výkupom elektriny od roku 2020?
Aké sú základné princípy podpory doplatkom od roku 2020?
Aké sú základné princípy podpory príplatkom od roku 2020?
Čo má výrobca elektriny s právom na podporu v súvislosti so zmenami od 1. januára 2020 urobiť a odkiaľ a kedy začať?
Aké doklady je potrebné OKTE predložiť pred uzatvorením zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku?
Do kedy je potrebné uzatvoriť zmluvu o poskytovaní údajov?
Do kedy je potrebné uzatvoriť zmluvu o doplatku alebo zmluvu o príplatku?
Kde je možné zabezpečiť si overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny znalcom v odbore energetiky?
Ako bude prebiehať vyúčtovanie podpory doplatkom a podpory príplatkom
Koho kontaktovať v prípade otázok?

 

Aké sú hlavné zmeny pri uplatňovaní podpory výroby elektriny z OZE a KVET po novele zákona o podpore OZE a KVET?

Pre základný prehľad a porovnanie slúžia nasledujúce tabuľky obsahujúce základné informácie o formách podpory v rokoch 2018 – 2020.

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET do 31.12.2018

Typ podpory Prednostné(ý)
1. pripojenie zariadenia výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy
2. prístup do sústavy
3. prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny
Odber elektriny za cenu elektriny na straty Doplatok Prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Podporu zabezpečuje Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do ktorého sústavy je zariadenie výrobcu elektriny pripojené

 

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET od 1.1.2019 do 31.12.2019

Typ podpory Prednostné(ý)
1.pripojenie zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy
2. prístup do sústavy
3. prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny
Výkup elektriny Doplatok Prevzatie zodpovednosti za odchýlku Príplatok
Podporu zabezpečuje od 1.1.2019 do 31.12.2019 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy je zariadenie výrobcu elektriny pripojené Výkupca elektriny - Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu alebo ním poverený subjekt Zúčtovateľ podpory - Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu Výkupca elektriny - Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu alebo ním poverený subjekt Zúčtovateľ podpory – Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, na ktorého časti vymedzeného územia sa nachádza zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu

 

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET od 1.1.2020

Typ podpory Prednostné(ý)
1.pripojenie zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy
2. prístup do sústavy
3. prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny
Výkup elektriny za cenu vykupovanej elektriny Doplatok Prevzatie zodpovednosti za odchýlku Príplatok
Podporu zabezpečuje od 1.1.2020 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého sústavy je zariadenie výrobcu elektriny pripojené Výkupca elektriny Zúčtovateľ podpory - OKTE Výkupca elektriny Zúčtovateľ podpory - OKTE
Zmluvné zabezpečenie od 1.1.2020 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy/ Zmluva o pripojení do prenosovej sústavy
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny/ Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny
Zmluva o povinnom výkupe elektriny Zmluva o doplatku Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Zmluva o príplatku

Najväčšou zmenou od roka 2020 je, že podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku bude vykonávať výkupca elektriny a podporu doplatkom a príplatkom bude vykonávať zúčtovateľ podpory.

Zúčtovateľom podpory bude od 1.1.2020 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Výkupcom elektriny bude jeden alebo viac subjektov, ktorí budú vybratí na základe aukcie alebo určení Ministerstvom hospodárstva SR.

 

Čo predstavujú uvedené zmeny v prípade zariadenia výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019 vo vzťahu k podmienkam podpory?

Ak malo zariadenie výrobcu elektriny nárok na podporu podľa zákona o podpore OZE a KVET v znení účinnom do 31. decembra 2018 a právo na podporu pretrvá aj po 31.12.2018, zariadenie výrobcu elektriny bude mať nárok na podporu aj naďalej. Budú sa však uplatňovať podmienky podľa zákona o podpore OZE a KVET v znení účinnom od 1.1.2019. Právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku ostáva výrobcovi elektriny, ktorého zariadenie bolo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2019, iba ak si tento zároveň uplatňuje právo na podporu výkupom elektriny za cenu vykupovanej elektriny (skôr „právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty“).

 

Aké sú základné princípy podpory výkupom elektriny od roku 2020?

 1. Výkupca elektriny vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu výkupom elektriny. Výkupca elektriny môže prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcu elektriny. V prípade výrobcu elektriny s právom na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku je výkupca povinný zodpovednosť za odchýlku prevziať.
 2. Podpora výkupom elektriny sa vykonáva na základe Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Túto zmluvu uzatvorí výkupca elektriny s výrobcom elektriny, ktorý spĺňa podmienky pre podporu výkupom elektriny podľa zákona o OZE a VUKVET a dodáva elektrinu výkupcovi elektriny v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku. Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku bude vygenerovaná v informačnom systéme OKTE na základe požiadavky výrobcu elektriny zadanej prostredníctvom informačného systému OKTE.
 3. Výrobca elektriny dodáva výkupcovi elektriny elektrinu prostredníctvom odovzdávacieho miesta priradeného do bilančnej skupiny výkupcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu elektriny s právom na podporu výkupom elektriny pripojené do sústavy. Výkupca elektriny elektrinu dodanú výrobcom elektriny odoberie a uhradí výrobcovi elektriny platbu za vykúpenú elektrinu prostredníctvom OKTE.
 4. Množstvo vykúpenej elektriny a výšku platby za vykúpenú elektrinu za vyhodnocované obdobie vypočíta OKTE postupom podľa prevádzkového poriadku na základe údajov poskytnutých výkupcom elektriny, výrobcami elektriny, prevádzkovateľmi sústav, ÚRSO a ďalšími subjektami.
 5. Podmienkou pre realizáciu výpočtu množstva vykúpenej elektriny a výšky platby za vykúpenú elektrinu v informačnom systéme OKTE je platná a účinná Zmluva o poskytovaní údajov uzatvorená medzi výrobcom elektriny a OKTE a platná a účinná zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená medzi výrobcom elektriny a výkupcom elektriny.
 6. Množstvo vykúpenej elektriny a výšku platby za vykúpenú elektrinu za vyhodnocované obdobie oznámi OKTE výrobcovi elektriny a výkupcovi elektriny prostredníctvom informačného systému OKTE. Úhradu za vykúpenú elektrinu zašle OKTE na bankový účet výrobcu elektriny, evidovaný v informačnom systéme OKTE.

 

Aké sú základné princípy podpory doplatkom od roku 2020?

 1. Za obdobie od 1. januára 2020 bude podporu formou doplatku vykonávať a uhrádzať výrobcovi elektriny OKTE. Za obdobie do 31. decembra 2019 podporu formou doplatku vykonáva prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, a to vrátane oneskorených vyúčtovaní, oneskorených platieb a reklamácií vzťahujúcich sa k období do 31.12.2019.
 2. Podmienkou pre realizáciu výpočtu výšky podpory doplatkom je platná a účinná Zmluva o poskytovaní údajov a platná a účinná Zmluva o doplatku uzatvorená medzi OKTE a výrobcom elektriny.
 3. Výšku podpory doplatkom za vyhodnocované obdobie oznámi OKTE výrobcovi elektriny prostredníctvom informačného systému OKTE vo forme podkladov. V prípade, že výrobca elektriny súhlasí s výpočtom výšky podpory doplatkom, výrobca elektriny odsúhlasí podklady prostredníctvom informačného systému OKTE.
 4. Úhrada podpory doplatkom bude vykonaná na bankový účet výrobcu elektriny, evidovaný v informačnom systéme OKTE po odsúhlasení podkladov výrobcom elektriny.
 5. Úhrada podpory doplatkom bude pozastavená, ak
  1. výrobca elektriny porušil povinnosti ustanovené zákonom č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. OKTE nemá k dispozícii potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie platné na prebiehajúci rok alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok,
  3. nastanú iné dôvody pre pozastavenie podpory v zmysle platnej legislatívy.

Podmienkami pre uplatnenie práva na podporu doplatkom od 1.1.2020 sú:

 • výrobca elektriny uzatvorí s OKTE zmluvu o poskytovaní údajov a poskytuje údaje podľa tejto zmluvy,
 • výrobca elektriny uzatvorí s OKTE zmluvu o doplatku,
 • výrobca elektriny oznámi OKTE uplatnenie podpory doplatkom najneskôr 30 dní pred prvým uplatnením podpory (týka sa nových zdrojov, ktoré budú prvýkrát žiadať o podporu pre rok 2020); oznámenie vykoná výrobca elektriny požiadaním o uzatvorenie zmluvy o doplatku prostredníctvom informačného systému OKTE,
 • v rámci žiadosti o uzatvorenie zmluvy o doplatku výrobca elektriny poskytne OKTE prostredníctvom informačného systému OKTE nasledujúce aktuálne a platné dokumenty a údaje:
  • potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané ÚRSO, ak bolo vydané, vo formáte *.pdf,
  • cenové rozhodnutie ÚRSO o schválení pevnej ceny elektriny pre stanovenie Doplatku na elektrinu s nárokom na Doplatok vyrobenú v Zariadení výrobcu elektriny, vo formáte *.pdf,
  • oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, vo formáte *.pdf,
 • výrobca elektriny ďalej v rámci splnenia podmienok pre priznanie práva na doplatok:
  • zabezpečí priebehové meranie vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia výrobcu elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,
  • zabezpečí priebehové meranie technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre Zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,
  • vráti OKTE v termíne do 15. apríla doplatok, ktorý mu bol vyplatený za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory podľa zákona o podpore OZE a KVET,
  • v prípade prevedenia záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na inú osobu poskytnúť OKTE údaj o prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
 • na požiadanie OKTE výrobca elektriny ďalej poskytne:
  • povolenie na podnikanie v energetike vydané ÚRSO alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,
  • výpis z obchodného alebo živnostenského registra,
  • aktuálnu a platnú meraciu schému - jednopólové schémy prenosu elektriny,
  • aktuálny a platný doklad o overení správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny, schémy prepravy elektriny zo svoriek generátora inštalovaného v zariadení výrobcu elektriny a funkčnosti diaľkového riadenia výkonu zariadenia výrobcu elektriny znalcom v odbore energetiky.

Podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike majú všetci výrobcovia elektriny povinnosť zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny priebehovým meraním. Aj keď zákon o energetike obsahuje výnimku z tejto povinnosti, táto sa netýka výrobcov elektriny s právom na podporu podľa zákona o podpore OZE a KVET.

OKTE bude od podporovaných výrobcov elektriny za účelom vyhodnotenia a zúčtovania podpory doplatkom od 1. januára 2020 požadovať okrem iného údaje z priebehových meraní. Výrobca elektriny odovzdá údaje z priebehových meraní prostredníctvom informačného systému OKTE v súlade s prevádzkovým poriadkom OKTE.

 

Aké sú základné princípy podpory príplatkom od roku 2020?

 1. Od 1. januára 2020 bude podporu formou príplatku vykonávať a uhrádzať výrobcovi elektriny OKTE.
 2. Podmienkou pre realizáciu výpočtu výšky podpory príplatkom je platná a účinná Zmluva o poskytovaní údajov a platná a účinná Zmluva o príplatku uzatvorená medzi OKTE a výrobcom elektriny.
 3. Výšku podpory príplatkom za vyhodnocované obdobie oznámi OKTE výrobcovi elektriny prostredníctvom informačného systému OKTE vo forme podkladov. V prípade, že výrobca elektriny súhlasí s výpočtom výšky podpory príplatkom, výrobca elektriny odsúhlasí podklady prostredníctvom informačného systému OKTE.
 4. Úhrada podpory príplatkom bude vykonaná na bankový účet výrobcu elektriny, evidovaný v informačnom systéme OKTE po odsúhlasení podkladov výrobcom elektriny.
 5. Úhrada podpory príplatkom bude pozastavená, ak
  1. výrobca elektriny porušil povinnosti ustanovené zákonom č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. OKTE nemá k dispozícii potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie platné na prebiehajúci rok alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok,
  3. nastanú iné dôvody pre pozastavenie podpory v zmysle platnej legislatívy.

Podmienkami pre uplatnenie práva na podporu príplatkom od 1.1.2020 sú:

 • výrobca elektriny uzatvorí s OKTE zmluvu o poskytovaní údajov a poskytuje údaje podľa tejto zmluvy,
 • výrobca elektriny uzatvorí s OKTE zmluvu o príplatku,
 • výrobca elektriny oznámi OKTE uplatnenie podpory príplatkom najneskôr 30 dní pred prvým uplatnením podpory (týka sa nových zdrojov, ktoré budú prvýkrát žiadať o podporu pre rok 2020); oznámenie vykoná výrobca elektriny požiadaním o uzatvorenie zmluvy o príplatku prostredníctvom informačného systému OKTE,
 • v rámci žiadosti o uzatvorenie zmluvy o príplatku výrobca elektriny poskytne OKTE prostredníctvom informačného systému OKTE nasledujúce aktuálne a platné dokumenty a údaje:
  • potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané ÚRSO, ak bolo vydané, vo formáte *.pdf,
  • potvrdenie MH SR o tom, že výrobca elektriny bol úspešným uchádzačom vo výberovom konaní na zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu príplatkom podľa zákona o podpore OZE a KVET s uvedením ponúknutej ceny elektriny, vo formáte *.pdf,
  • povolenie na podnikanie v energetike vydané ÚRSO alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,
  • oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, vo formáte *.pdf,
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie s povolením na trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny vo formáte *.pdf,
  • záznam o vykonaní funkčnej skúšky vo formáte *.pdf.
 • výrobca elektriny ďalej v rámci splnenia podmienok pre priznanie práva na príplatok:
  • zabezpečí priebehové meranie vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia výrobcu elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,
  • zabezpečí priebehové meranie technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre Zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,
  • vráti OKTE v termíne do 15. apríla príplatok, ktorý mu bol vyplatený za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory podľa zákona o podpore OZE a KVET,
  • v prípade prevedenia záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na inú osobu poskytnúť OKTE údaj o prevedenej záruke pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
 • na požiadanie OKTE výrobca elektriny ďalej poskytne:
  • výpis z obchodného alebo živnostenského registra,
  • aktuálnu a platnú meraciu schému - jednopólové schémy prenosu elektriny,
  • aktuálny a platný doklad o overení správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny, schémy prepravy elektriny zo svoriek generátora inštalovaného v zariadení výrobcu elektriny a funkčnosti diaľkového riadenia výkonu zariadenia výrobcu elektriny znalcom v odbore energetiky.

Podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike majú všetci výrobcovia elektriny povinnosť zabezpečiť meranie vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny priebehovým meraním. Aj keď zákon o energetike obsahuje výnimku z tejto povinnosti, táto sa netýka výrobcov elektriny s právom na podporu podľa zákona o podpore OZE a KVET.

OKTE bude od podporovaných výrobcov elektriny za účelom vyhodnotenia a zúčtovania podpory príplatkom od 1. januára 2020 požadovať okrem iného údaje z priebehových meraní. Výrobca elektriny odovzdá údaje z priebehových meraní prostredníctvom informačného systému OKTE v súlade s prevádzkovým poriadkom OKTE.

 

Čo má výrobca elektriny s právom na podporu v súvislosti so zmenami od 1. januára 2020 urobiť a odkiaľ a kedy začať?

Začať je potrebné od Zmluvy o poskytovaní údajov. Výrobca elektriny je povinný uzatvoriť s OKTE zmluvu o poskytovaní údajov v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Predmetom zmluvy je dojednanie podmienok odovzdávania údajov, ktorých odovzdávanie zo strany výrobcu elektriny voči OKTE vyplýva zo zákona o energetike, zákona o podpore OZE a KVET, súvisiacich vykonávacích predpisov a prevádzkového poriadku OKTE. Predmetom zmluvy je tiež zabezpečenie prístupu účastníka trhu s elektrinou do informačného systému OKTE.

OKTE v minulosti uzatváral s výrobcami elektriny, ktorí pristupujú do informačného systému OKTE za účelom poskytovania údajov, zmluvu o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. V minulosti uzatvorené zmluvy o poskytovaní dát OKTE považuje za zmluvy o poskytovaní údajov. Ak má výrobca elektriny uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o poskytovaní dát, má splnenú povinnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní údajov. Zo strany výrobcu elektriny je však pred uzatvorením zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku potrebné v informačnom systéme OKTE skontrolovať údaje, ktoré v zmluve o poskytovaní údajov uviedol pri jej podpise. V prípade, ak v priebehu času došlo ku zmene údajov, je potrebné znenie zmluvy o poskytovaní údajov aktualizovať. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní údajov sú prílohy, v ktorých sú identifikované zariadenia výrobcu elektriny prevádzkované výrobcom elektriny.

Pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov alebo pre zmenu údajov uvedených v zmluve prosím kontaktujte e-mail: info@okte.sk

Súčasne so zmluvou o poskytovaní údajov si výrobca elektriny zriadi prístup do informačného systému OKTE založením používateľského účtu, ak tento nemá doposiaľ zriadený. Výrobca elektriny požiada o založenie používateľského účtu do informačného systému OKTE prostredníctvom žiadosti, ktorá je dostupná na webovom sídle OKTE (viac na https://www.okte.sk/sk/zber-a-sprava-udajov/dokumentacia/). OKTE výrobcu elektriny a tiež príslušné zariadenie výrobcu elektriny zaregistruje na základe zmluvy o poskytovaní údajov v informačnom systéme OKTE a na jej základe zriadi zabezpečený prístup do informačného systému OKTE.

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov medzi OKTE a výrobcom elektriny je v zmysle zákona o podpore OZE a KVET jednou z podmienok pre uplatnenie nároku na podporou elektriny formou doplatku alebo príplatku.

Ďalšou z podmienok pre uplatnenie nároku na podporou elektriny formou doplatku alebo príplatku je v zmysle zákona o podpore OZE a KVET uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku medzi OKTE ako zúčtovateľom podpory a výrobcom elektriny s právom na podporu. Výrobca elektriny a OKTE uzatvoria zmluvu o doplatku alebo zmluvu o príplatku za účelom určenia a vysporiadania nároku na podporu doplatkom alebo príplatkom.

Pre uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku je potrebné vyplniť žiadosť dostupnú v informačnom systéme OKTE po prihlásení sa k používateľskému účtu. Formulár žiadosti je dostupný v informačnom systéme OKTE. OKTE vykoná posúdenie splnenia podmienok na získanie podpory formou doplatku alebo príplatku na základe údajov a dokumentov poskytnutých OKTE výrobcom elektriny v zmysle platného prevádzkového poriadku OKTE (platné znenie je dostupné na https://www.okte.sk/media/71035/pp-okte-0012-2019-e-pp.pdf). OKTE ďalej vykoná kontrolu údajov poskytnutých výrobcom elektriny a porovná ich s údajmi, ktoré eviduje v informačnom systéme OKTE. Ak budú v priebehu kontroly zistené nejasnosti alebo budú údaje neúplné, OKTE vyzve výrobcu elektriny, aby údaje opravil alebo doplnil. Po oprave/ doplnení údajov vykoná OKTE opätovnú kontrolu opravených/ doplnených údajov. Zmluva o doplatku alebo zmluva o príplatku bude uzatvorená s výrobcom elektriny, ktorý splnil podmienky pre priznanie a uplatňovanie práva na podporu doplatkom alebo príplatkom podľa zákona o podpore OZE a KVET.

Uzatváranie zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

 1. Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku sa vygeneruje v informačnom systéme OKTE na základe požiadavky výrobcu elektriny s právom na podporu výkupom elektriny zadanej prostredníctvom informačného systému OKTE.
 2. Výrobca elektriny v procese uzatvárania zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku prostredníctvom informačného systému OKTE poskytne nasledujúce údaje:
  1. údaje potrebné pre fakturáciu a bankové spojenie pre úhradu podpory výkupom elektriny,
  2. EIC kód typu Z odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny pripojené do sústavy, z ktorého sa dodáva elektrina s nárokom na podporu výkupom elektriny a pre ktoré uzatvoril s výkupcom elektriny zmluvu o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
  3. EIC kód typu W zariadenia na výrobu elektriny pripojeného do sústavy prostredníctvom odovzdávacieho miesta, z ktorého sa dodáva elektrina s nárokom na podporu výkupom elektriny a pre ktoré uzatvoril s výkupcom elektriny zmluvu o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
  4. požadovaný dátum účinnosti zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
 3. Výrobca elektriny pre potreby identifikácie odovzdávacích miest, z ktorých sa dodáva elektrina s nárokom na podporu výkupom elektriny, priradí odovzdávaciemu miestu, z ktorého sa dodáva elektrina s nárokom na podporu výkupom elektriny, evidovanému v informačnom systéme OKTE príznak „výkup s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“.
 4. Výrobca elektriny doručí podpísanú zmluvu vygenerovanú prostredníctvom informačného systému OKTE výkupcovi elektriny. Výrobca elektriny nie je oprávnený znenie zmluvy vygenerované prostredníctvom informačného systému OKTE meniť.
 5. Výkupca elektriny bezodkladne doručí OKTE jeden rovnopis každej podpísanej zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku s výrobcami elektriny, s ktorými tieto zmluvy uzatvoril. O uzatvorení zmlúv bezodkladne upovedomí výkupca elektriny OKTE prostredníctvom informačného systému OKTE poskytnutím údaja o dátume účinnosti zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vo formáte „dd.mm.rrrr“ k odovzdávaciemu miestu výrobcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie na výrobu elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny pripojené do sústavy.
 6. OKTE na základe údajov poskytnutých výrobcom elektriny a údajov poskytnutých výkupcom elektriny identifikuje odovzdávacie miesta, z ktorých sa dodáva elektrina s nárokom na podporu výkupom elektriny. Ak sú údaje poskytnuté výrobcom elektriny a výkupcom elektriny neúplné alebo nekonzistentné, OKTE identifikáciu odovzdávacích miest podľa prvej vety tohto odseku nevykoná.

 

Aké doklady je potrebné OKTE predložiť pred uzatvorením zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku?

Výrobca elektriny poskytne OKTE prostredníctvom informačného systému OKTE nasledujúce aktuálne a platné dokumenty a údaje ako súčasť žiadosti o uzatvorenie zmluvy o doplatku:

 1. potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané ÚRSO, ak bolo vydané, vo formáte *.pdf,
 2. cenové rozhodnutie ÚRSO o schválení pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku na elektrinu s nárokom na doplatok vyrobenú v Zariadení výrobcu elektriny, vo formáte *.pdf,
 3. oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, vo formáte *.pdf.

Výrobca elektriny poskytne OKTE prostredníctvom informačného systému OKTE nasledujúce aktuálne a platné dokumenty a údaje ako súčasť žiadosti o uzatvorenie zmluvy o príplatku:

 1. potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané ÚRSO, ak bolo vydané, vo formáte *.pdf,
 2. potvrdenie MH SR o tom, že výrobca elektriny bol úspešným uchádzačom vo výberovom konaní na zariadenie výrobcu elektriny s právom na podporu príplatkom podľa zákona o podpore OZE a KVET s uvedením ponúknutej ceny elektriny, vo formáte *.pdf,
 3. oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, vo formáte *.pdf,
 4. právoplatné kolaudačné rozhodnutie s povolením na trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny vo formáte *.pdf,
 5. záznam o vykonaní funkčnej skúšky vo formáte *.pdf.

 

Do kedy je potrebné uzatvoriť zmluvu o poskytovaní údajov?

Zmluva o poskytovaní údajov je v súlade s ustanoveniami zákona o energetike jedným zo základných zmluvných vzťahov na trhu s elektrinou a výrobca elektriny je povinný ju uzatvoriť ako účastník trhu bezodkladne.

 

Do kedy je potrebné uzatvoriť zmluvu o doplatku alebo zmluvu o príplatku?

V zmysle zákonných ustanovení výrobca elektriny, ktorý má alebo ktorému vznikne do 31. decembra 2019 právo na podporu doplatkom alebo príplatkom a právo na takúto podporu pretrvá aj po 31. decembri 2019, je povinný do 31. decembra 2019 uzatvoriť zmluvu o doplatku alebo zmluvu o príplatku s OKTE. Takáto zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára 2020.

Zmluva o doplatku alebo zmluva o príplatku nemôže byť uzatvorená skôr ako zmluva o poskytovaní údajov. Zmluva o doplatku alebo zmluva o príplatku nadobudne platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.

 

Kde je možné zabezpečiť si overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny znalcom v odbore energetiky?

Overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia výrobcu elektriny zabezpečí znalec v odbore energetiky. Znalcov, znalecké organizácie a znalecké ústavy je možné dohľadať v registri znalcov, ktorý je publikovaný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/znalec.

 

Ako bude prebiehať vyúčtovanie podpory doplatkom a podpory príplatkom?

OKTE bude v informačnom systéme OKTE počítať a evidovať množstvo elektriny na doplatok alebo príplatok, pričom vypočítané množstvo elektriny na doplatok alebo príplatok bude záväzné pre zúčtovanie podpory. Množstvo elektriny na doplatok alebo príplatok sa stanoví v informačnom systéme OKTE na základe údajov poskytnutých do informačného systému OKTE výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi sústav. V súlade so zákonom o podpore OZE a KVET bude v informačnom systéme OKTE vykonané overenie správnosti údajov poskytnutých výrobcami elektriny pred ich použitím pre výpočet množstva elektriny na doplatok alebo príplatok. Ak budú zistené nezrovnalosti, výrobca elektriny bude prostredníctvom informačného systému OKTE vyzvaný, aby nezrovnalosti odstránil. Množstvo elektriny na doplatok alebo príplatok bude v informačnom systéme OKTE vypočítané len v prípade, ak údaje pre výpočet tohto množstva budú vyhodnotené ako korektné. Len v takom prípade bude následne doplatok alebo príplatok výrobcovi elektriny aj uhradený. Ak budú v údajoch evidovaných v informačnom systéme OKTE nezrovnalosti, ktoré nebudú odstránené, množstvo elektriny na doplatok alebo príplatok nebude v informačnom systéme OKTE vypočítané a doplatok alebo príplatok nebude výrobcovi elektriny uhradený až do doby, pokým poskytovateľ údajov nezrovnalosti neodstráni.

OKTE uhradí doplatok alebo príplatok, ak boli splnené nasledovné podmienky:

 • výrobca elektriny má s OKTE uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o poskytovaní údajov,
 • výrobca elektriny má s OKTE uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o doplatku alebo zmluvu o príplatku,
 • výrobca elektriny poskytol OKTE údaje v súlade s prevádzkovým poriadkom OKTE, zmluvou o poskytovaní údajov a zmluvou o doplatku alebo zmluvou o príplatku,
 • boli úspešne vykonané kľúčové kontroly kmeňových a nameraných údajov v zmysle prevádzkového poriadku OKTE,
 • bol vygenerovaný podklad pre podporu doplatkom alebo príplatkom, ktorý výrobca elektriny v termíne stanovenom prevádzkovým poriadkom OKTE odsúhlasil,
 • výrobca elektriny nemá voči OKTE finančné záväzky po splatnosti,
 • pri splnení všetkých predchádzajúcich podmienok nenastala iná objektívna prekážka pre úhradu doplatku alebo príplatku.

 

Koho kontaktovať v prípade otázok?

V prípade technických problémov so systémom XMtrade®/OZE kontaktujte technickú podporu e-mailom na adrese support.is@sfera.sk.

V prípade chybných predvyplnených údajov alebo chýbajúcej Zmluvy o odovzdávaní údajov prosím kontaktujte zmluvné oddelenie e-mailom na adrese info@okte.sk.

Kontaktné údaje pre administratívnu podporu pri vypĺňaní žiadosti:

 • Ing. Michal Boleček +421 916 432 633
 • Ing. Alexandra Gazdíková +421 916 432 655
 • Bc. Klaudia Krčmáriková +421 916 432 637

Pre ďalšie otázky o zúčtovaní podpory prosím zasielajte e-mailom na adresu zuctovatelpodpory@okte.sk.

 • Igor Paško +421 916 432 649
 • Ing. Ondrej Kulich +421 916 432 642