Záruky pôvodu

OKTE, a.s., podľa Zákona č. 309/2018 Z.z. o podpore OZE a VÚ KVET vykonáva a je zodpovedný za výkon činností spojených s vydaním, prevodom, uznaním, uplatním a zrušením záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET a za organizáciu trhu s vydanými zárukami pôvodu.

Činnosťami spojenými s vydaním, uznaním, uplatnením a zrušením sa rozumie:

 • Vedenie elektronickej evidencie:
  •  vydaných záruk pôvodu,
  •  prevedených záruk pôvodu medzi držiteľmi účtu,
  •  uznaných záruk pôvodu z nečlenských štátov AIB,
  •  uplatnených záruk pôvodu dodávateľom elektriny,
  •  zrušených záruk pôvodu
 • Vytvorenie a vedenie účtov výrobcov elektriny a dodávateľov elektriny pre účely výkonu činností spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.
 • Organizovanie aukcií na záruky pôvodu v prípade, že ide o elektrinu, na ktorú výrobca uplatnil právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) Zákona o OZE a VÚ KVET,

OKTE, a.s. túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom informačného systému pre registráciu záruk pôvodu (IS ZPE).

 

Prechod kompetencie z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

V rámci komplexnej reformy podpory elektriny vyrobenej z OZE a VÚ KVET podľa zákona č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore OZE a VÚ KVET a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dochádza k prechodu kompetencie evidencie záruk pôvodu elektriny z OZE a VÚ KVET z úradu na OKTE, a.s. s účinnosťou od 1.1.2020.

Novela zákona č.309/2009 Z.z. upravuje nakladanie so zárukami pôvodu nasledovne:

 • Činnosti spojené so zárukami pôvodu prechádzajú z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na OKTE, a.s.
 • Dohľad nad evidenciou, prevodom a zrušením záruk pôvodu vykonáva naďalej ÚRSO
 • Zachovanie požiadaviek v súlade s európskou smernicou o podpore OZE (2009/28/ES)
 • Tvorba a úprava energetického mixu dodávky elektriny (vyvolaná novela zákona o energetike)