Legislatíva

Zákon o podpore OZE a VÚKVET
Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore OZE a KVET“)

Zákon o energetike
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike - konsolidované znenie vrátane zákona č. 102/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“)

Pravidlá trhu
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Vyhlášky o podpore OZE, VÚKVET a biometáne:
Vyhláška č. 490/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu
Vyhláška č. 599/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Vyhláška č. 295/2011 Z.z., ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 373/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Vyhláška o emisiách sklenníkových plynov
Vyhláška č. 271/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Vyhláška o osvedčeniach pre inštalatérov
Vyhláška č. 133/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov

Vyhláška o výpočte výroby tepla pri výrobe elektriny
Vyhláška č. 15/2016 Z.z, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

Vyhláška o reguláciách v elektroenergetike
Vyhláška č. 18/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „regulačná vyhláška“)

Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.5.2014) (2,91 MB, 30. apríla 2014)