Krátkodobý trh

Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou (KT)

Spoločnosť OKTE, a.s. zabezpečuje organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou na území Slovenskej republiky na základe § 37 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o energetike). OKTE, a.s. vykonáva činnosť podľa Zákona o energetike, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (Zákon o regulácii), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou umožňuje účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou (Účastník KT) na dennej báze uplatniť svoju ponuku alebo dopyt po elektrine, zvýšiť možnosti vyrovnania svojej obchodnej pozície pred uskutočnením dodávky/odberu a znížiť pravdepodobnosť vzniku odchýlky medzi plánovanou a skutočnou hodnotou dodávky/odberu elektriny.

Od 19. novembra 2014 spoločnosť OKTE, a.s. spolu s národnými regulačnými úradmi, prevádzkovateľmi prenosových sústav a operátormi národných trhov Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Rumunska úspešne spustila do prevádzky a prevádzkuje cezhraničné prepojenie českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch. Prepojenie uvedených národných trhov je jedným z krokov, ktoré majú viesť k vytvoreniu jednotného európskeho trhu s elektrinou.

OKTE, a.s. vykonáva:
• registráciu Účastníkov KT,
• registráciu objednávok,
• párovanie objednávok,
• vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie KT,
• zverejňovanie údajov.