Dokumentácia

Postup pri vypĺňaní dokumentácie a podmienky prístupu do Informačného systému OKTE, a.s.

 1. Vyplňte všetky údaje v zmluve a prílohách, nakoľko až na základe kompletných údajov je možné založiť používateľský účet do systému. Nezabudnite uviesť číslo kontaktného mobilného telefónu, na ktorý bude zasielaná inicializačná SMS (v súlade s Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s. v závislosti od inštalovaného výkonu). V dokumentácii je ďalej nevyhnutné uviesť:
  • EIC typu X, ak už bol pridelený OKTE, a.s., resp. SEPS, a.s. - úvodná strana zmluvy
  • EIC kód vo formáte " 24Z... ", ktoré sú pridelené od prevádzkovateľa distribučnej sústavy (dôležité pri prepájaní sústav) - príloha č. 2 k zmluve
  • číslo povolenia, resp. oznamovacej povinnosti ÚRSO v tvare napr. 0000/2013/E-PT (nie však číslo cenového rozhodnutia).
  • Vzor vyplnenej zmluvy je dostupný TU
 2. Vyplňte Žiadosť o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ISOM podľa vzoru, ktorý je dostupný TU
 3. Prístup do IS OKTE a odovzdávanie dát sa realizuje prostredníctvom mena, hesla a komerčného certifikátu, resp. pre výrobcov v závislosti od inštalovaného výkonu zdroja sa prístup do systému alternatívne realizuje prostredníctvom mena, hesla a prípadne aj overovacej SMS; informácia je dostupná TU
 4. V prípade komerčného certifikátu je zoznam akceptovaných certifikačných autorít dostupný TU
  • Je nevyhnutné zaslať vygenerovanú verejnú časť komerčného certifikátu, komprimovanú do ZIP (RAR) formátu do schránky certificate@okte.sk. V prípade, že certifikát nebude komprimovaný, nedôjde k jeho doručeniu z dôvodu odfiltrovania e-mailovým serverom. Postup pri generovaní je dostupný TU
 5. Kompletnú dokumentáciu zašlite na adresu:
  OKTE, a.s.
  Mlynské nivy 59/A
  821 09 Bratislava

Formuláre žiadostí

Prístup do informačného systému OKTE, a.s. - zmena pri prihlasovaní sa pomocou certifikátov

Dovoľujeme si vám oznámiť, že avizované rozhodnutie o použití bezpečnostných certifikátov, vychádzajúc zo zákona č. 309/2009 Z. z. ako i vyhlášky úradu č. 24/2013 Z. z. v systéme ISOM zo strany výrobcov elektriny bolo v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. upravené nasledovne:

 1. Prístup do IS OKTE a odovzdávanie dát sa realizuje prostredníctvom mena, hesla a komerčného certifikátu, vystaveného niektorou z akceptovaných certifikačných autorít. Aktuálny zoznam akceptovaných certifikačných autorít je dostupný na webovom sídle OKTE. Pre prístup do systému je možné použiť iba certifikáty, ktoré sú vystavené na účel autentifikácie používateľa.
 2. Výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje malý zdroj na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno a heslo.
 3. Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno, heslo a overovaciu SMS, doručenú systémom ISOM na zverejnený mobilný telefón výrobcu.
 4. Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno, heslo a komerčný certifikát.
 5. Účastník trhu s elektrinou prostredníctvom žiadosti o založenie používateľského účtu do IS OKTE požiada OKTE, a.s. o založenie používateľských účtov. Žiadosť je dostupná na webovom sídle. OKTE, a.s. zriadi pre žiadateľa zabezpečený prístup do IS OKTE na základe zmluvy o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.

Výrobcovia vlastniaci certifikát, môžu pracovať s týmto certifikátom bez ohľadu na to, v ktorej skupine sú zaradení.

Technická špecifikácia externých rozhraní k informačnému systému XMtrade®/ISOM

 • Technická špecifikácia externých rozhraní systému - (5,36 MB, 1. januára 2020)
 • Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetky potrebné technické informácie pre realizáciu automatizovanej výmeny dát medzi externým systémom a informačným systémom operátora meraní/centrálnej fakturácie XMtrade®/ISOM/ISCF. Dokument obsahuje špecifikáciu spôsobu komunikácie ako aj dátových štruktúr, ktoré sa využívajú pri výmene dát.
  Prílohy k technickej špecifikácii externých rozhraní systému:

 

Video tutoriály s návodom ako používať systém XMtrade®/ISOM

Výrobca

Prevádzkovateľ sústavy

Prezentácie zo seminárov