EIC

Predstavenstvo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. svojím uznesením schválilo poverenie spoločnosti OKTE, a.s. činnosťou Lokálneho vydavateľa EIC identifikačných čísel (EIC kódov), centrálnou registráciou a evidenciou EIC kódov, ako aj stanovením postupu pri určovaní identifikačných čísiel, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav, prevádzkovatelia priamych vedení a výrobcovia elektriny, v súlade so štandardom združenia ENTSO-E.
V súvislosti s týmto rozhodnutím Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ukončila vydávanie EIC kódov dňa 26.6. 2013, tzn. žiadosti o pridelenie EIC kódu, doručené do Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. v termíne po 26.6.2013, budú postúpené na vybavenie do OKTE, a.s.
Identifikácia pomocou kódu EIC bola vyvinutá združením ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators - združenie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav) so sídlom v Bruseli, kde je zároveň centrálna databáza kódov. Kód EIC je určený špeciálne pre oblasť energetiky.
Identifikácia prostredníctvom kódov EIC je prvým krokom k implementácii štandardu výmeny dát na európskom trhu s elektrinou - tzv. ESS. Implementácie štandardu prináša zjednodušenie niektorých technických činností v oblasti spolupráce operátorov prenosových sústav a umožňuje flexibilné obchodovanie v európskom priestore so zaistením jednoznačnej identifikácie

Postup pri žiadaní o pridelenie EIC kódu

 1. Stiahnite si, prosím príslušnú žiadosť
 2. Vyplnený formulár vrátane pečiatky a podpisu štatutárneho zástupcu zašlite na adresu:
  OKTE, a.s.
  Mgr. Milan Trávnik
  Mlynské nivy 48
  821 09 Bratislava 
 3. Zároveň pre urýchlenie celého procesu, prosím, zašlite formulár "Žiadosť o pridelenie EIC" v elektronickej podobe e-mailom na adresu eic@okte.sk 
 4. O pridelení identifikačného kódu EIC bude žiadateľ operatívne vyrozumený e-mailom adresovaným na kontaktnú osobu a následne poštou.

Pri vyplňovaní kolónky "Zobrazované meno" v žiadosti o pridelenie EIC pre účastníka trhu používajte len dovolené znaky, ktorými sú číslice 0 až 9, veľké písmená anglickej abecedy A až Z, prípadne znamienko mínus (-). Doporučujeme, aby takto vytvorený reťazec obsahoval názov Vašej spoločnosti, prípadne jeho časť. Pri dodržiavaní takto definovaných kritérií bude "Zobrazované meno" spravidla súčasťou Vášho EIC kódu.

Metodika pre generovanie EIC kódov
408 kB, 6. mája 2014
Dokument obsahuje návrh pre systém prideľovania a evidencie EIC kódov a prefixov EIC kódov v IS OKTE.

Žiadosť o vydanie EIC pre účastníka trhu
56 kB, 27. júna 2013

Žiadosť o vydanie EIC pre sústavu / výrobňu/generátor / prefix pre OOM sústavy
99 kB, 27. júna 2013

EIC kódy (tvar X) vydané OKTE, a.s.
7.11.2018

Zoznam EIC pre bilančné skupiny
47 kB, 21. augusta 2013

Nástroj pre generovanie kontrolného znaku pre EIC kódy
9,6 kB, 8. novembra 2013