Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
25.5.2018

Vážení používatelia informačného systému OKTE, a.s.,

spoločnosť OKTE, a.s. potrebuje v súvislosti s vykonávanou činnosťou zbierať osobné údaje o niektorých fyzických osobách. Týmito osobami môžu byť účastníci trhu s elektrickou energiou, obchodní partneri a iné osoby, s ktorými je OKTE, a.s. v určitom zmluvnom vzťahu na základe platnej legislatívy.

Všetky osobné údaje, ktoré OKTE, a.s. zhromažďuje v súvislosti s poskytovaním svojich služieb, sú  spracúvané a chránené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby práva dotknutej osoby boli náležite chránené a aby dotknutá osoba o nich bola dostatočne informovaná.

V súlade s požiadavkami novej legislatívy sme na webovom sídle zverejnili Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti OKTE, a.s. V tomto Informačnom memorande sú informácie o tom, na aké účely a ako je v OKTE, a.s. vykonávané spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, komu ich môže poskytnúť, aké sú práva dotknutých osôb, ako aj informácia, kde môžu dotknuté osoby OKTE, a.s. kontaktovať v prípade, že majú otázky týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov.