Bola schválená zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
20.3.2017

OKTE, a.s., pripravila a predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úpravu prevádzkového poriadku s cieľom zohľadniť a zapracovať zmeny týkajúce sa:

  • zosúladenia s vyhláškou č. 371/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom,
  • zosúladenia s vyhláškou č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike,

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. bola schválená úradom s účinnosťou od 15. marca 2017.

Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti sa doterajší prevádzkový poriadok nahrádza jeho úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v texte prevádzkového poriadku.

 

Link: Prevádzkový poriadok