Národný seminár 4M Market Coupling poskytol účastníkom trhu informácie o pripravovanom rozšírení fungovania prepojených organizovaných krátkodobých cezhraničných trhov s elektrinou

Zobraziť všetky
1.10.2014

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. spolu s prevádzkovateľmi prenosových sústav a operátormi národných trhov Slovenska, Českej republiky a Maďarska úspešne uskutočňuje cezhraničné prepojenie českého, slovenského a maďarského krátkodobého trhu s elektrinou formou implicitného prideľovania prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch, tzv. Market Coupling. Rozšírenie smerom k susedným krajinám je logickým krokom pre budovanie európskeho vnútorného trhu s elektrinou.

Medzinárodný projekt rozšírenia Market Coupling-u o rumunskú obchodnú oblasť pod názvom 4M Market Coupling (4M MC) napreduje v ďalšom vývoji. Projekt je rozvíjaný pod dohľadom národných regulátorov a v súlade s európskymi cieľmi a pripravovanými predpismi EÚ. Riešenia zavádzané pre 4M MC sú zamerané na dosiahnutie kompatibility s Market Coupling-om v severozápadnom a juhozápadnom regióne Európy, ktorý je v prevádzke od 13. mája 2014. Prepájanie národných trhov by malo priniesť harmonizovaný prístup v organizácii trhu s elektrinou, efektívnejšie využitie cezhraničných prenosových kapacít, väčšiu konkurenciu, rovnako ako aj stabilnejšie veľkoobchodné ceny s trendom znižovania cenových rozdielov medzi obchodnými oblasťami.

Medzi ďalšie kľúčové míľniky, ktoré zabezpečujú napredovanie projektu 4M MC, patril národný seminár pre účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a potenciálnych záujemcov z radov subjektov zúčtovania, ktorý OKTE, a.s. zorganizovala v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (SEPS, a.s.) dňa 24. septembra 2014 v Bratislave.

Celkovo 61 účastníkov z 29 spoločností využilo možnosť získať aktuálne informácie o vývoji integrácie trhov s elektrinou v projekte 4M MC a zároveň o nadchádzajúcich spoločných testoch s účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, plánovaných na október 2014. Cieľom pracovného seminára bolo prezentovať organizáciu prepojených trhov s elektrinou spolu s ďalšími nevyhnutnými informáciami, ktoré sú potrebné pre obchodovanie a s tým súvisiace zmeny.

Úvodným slovom účastníkov seminára privítal Ing. Michal Cabala, PhD., predseda predstavenstva spoločnosti OKTE, a.s. V nasledujúcom príhovore predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ing. Jozef Holjenčík, PhD. vyzdvihol význam projektu v rámci integrácie trhov s elektrinou a vyjadril podporu nielen pre 4M MC, ale aj pre nasledujúce aktivity, ktoré budú viesť k splneniu cieľov v oblasti harmonizácie trhov s elektrinou v Európskej únií. Ing. Ján Petrovič, PhD., generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR, vo svojom príhovore kládol dôraz na úzku spoluprácu medzi operátormi trhov, národnými prevádzkovateľmi prenosových sústav a regulačnými autoritami, so zapojením samotných účastníkov, pre robustné riešenie v prospech celej komunity trhu
s elektrinou a súčasne pre splnenie cieľového modelu stanoveného Európskou úniou. Posledný príhovor v rámci otvorenia seminára predniesol Ing. Jaroslav Kubinec, výkonný riaditeľ sekcie obchodu SEPS, a.s., v ktorom upriamil pozornosť na rýchlu implementáciu, jednoduchosť riešenia a na záver poďakoval za vykonávanú prácu všetkým expertom, ktorí sa podieľajú na projekte 4M MC.

Pracovný seminár pokračoval prednáškami, rozdelenými do troch blokov. V prvom a druhom bloku sa účastníci pracovného seminára mali možnosť dozvedieť konkrétne rozdiely medzi súčasným SK-CZ-HU Market Couplingom a 4M MC, funkcionality, riešenia a jednotlivé procedúry 4M MC, ako aj základné informácie o pripravovaných testoch s účastníkmi organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou. 

Obsahom tretieho bloku pracovného seminára boli informácie týkajúce sa zmluvných vzťahov na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, fakturačných termínov a súvisiacich povinností. Nakoniec boli prezentované ukážky upraveného webového prostredia pre organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou.  

Všetky prezentácie z pracovného seminára je možné si stiahnuť vo formáte pdf:

Link: Prezentácie z pracovného seminára

Nakoniec je nutné zdôrazniť, že ako niť sa celým národným seminárom niesla základná informácia, že ako CZ-SK-HU Market Couplingom, tak aj 4M MC sú jedinečnými projektmi svojho druhu v strednej a východnej Európe. O to viac ocenili účastníci seminára prezentované informácie, ktoré budú môcť využiť v rámci pripravovaných testov a neskôr pri spustení 4M MC do prevádzky.

4M MC je jasným signálom a medzikrokom pre dosiahnutie  európskeho jednotného trhu s elektrinou, s rešpektovaním názorov a požiadaviek dotknutých účastníkov trhu s elektrinou.

Príloha: Tlačová správa