Oznam o zmene v nahlasovaní údajov pre výrobcov a prevádzkovateľov sústav, ktoré vyplývajú z novely vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou platné od 1.1.2014

Zobraziť všetky
9.12.2013

Zmeny pre výrobcov:

Na základe novely pravidiel trhu, ktorá nadobúda účinnosť od 1.1.2014 je povinnosťou výrobcov nahlasovať vlastnú spotrebu pri výrobe elektriny v členení podľa toho, či bola odobratá zo sústavy, alebo nebola odobratá zo sústavy. Systém XMtrade® /ISOM bude na túto zmenu pripravený od 11.12.2013, kedy všetky formuláre pre nahlasovanie údajov budú rozšírené o tieto dve nové hodnoty. V prípade, že nahlasujete údaje pomocou importu údajov z .XLSX súborov alebo cez automatizované rozhranie,  je nutné vykonať úpravu .XLSX súborov resp. automatizovaného rozhrania. V prílohe uvádzame vzorové príklady pre import jednotlivých údajov. Kvôli zabezpečeniu spätnej kompatibility, systém umožní nahlásiť údaje cez .XLSX súbor aj v pôvodnom formáte. Tým pádom ale nebudú v systéme zaevidované hodnoty pre rozdelenú vlastnú spotrebu.

Aj keď novela nadobúda platnosť od 1.1.2014, chceli by sme Vás požiadať o zaktualizovanie plánovanej ročnej výroby na rok 2014 podľa nového formátu ešte pred 31.12.2013, nakoľko údaj vlastnej spotreby pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy znižuje výšku koncovej spotreby. Znamená to, že o túto hodnotu bude znížená koncová spotreba výrobne, na ktorú sa budú aplikovať poplatky za systémové služby a prevádzku systému.

Zároveň Vás žiadame o skompletizovanie mesačných nameraných údajov za mesiac november 2013 v termíne najneskôr do 20.12.2013, nakoľko na základe týchto údajov budú stanovené preddavky pre subjekty zúčtovania pre platbu tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému pre tie výrobne, ktoré sú do sústavy prepojené cez OOM s priebehovým meraním.

Príloha: Vzorový príklad pre import údajov - výrobca (55kb, 9. decembra 2013)

Zmeny pre výrobcov prevádzkujúcich výrobňu pripojenú do sústavy cez viac odberných a odovzdávacích miest:

Z dôvodu korektného výpočtu koncovej spotreby výrobne, ktorá je pripojená do sústavy cez viac OOM, je v systéme XMtrade® /ISOM potrebné označiť jedno OOM ako fakturačné - na toto OOM bude napočítaná celková koncová spotreba výrobne. Žiadame prevádzkovateľov výrobní, ktoré majú prepojenie cez viac OOM, aby obratom najneskôr do 15.12.2013 zaslali informáciu, ktoré OOM požadujú označiť ako fakturačné. Pravidlom je, že fakturačným OOM má byť OOM typu odber. Ak výrobňa nie je pripojená cez OOM typu odber, vyberie sa jedno OOM z typu dodávka.

Zmeny pre prevádzkovateľov sústav:

Nakoľko od 1.1.2014 nadobúda platnosť novela vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou, na základe ktorej dochádza k zavedeniu centrálnej fakturácie taríf za systémové služby a za prevádzku systému, žiadame  prevádzkovateľov sústavy, o skompletizovanie údajov za mesiac november 2013 v termíne najneskôr do 20.12.2013. Na základe týchto údajov budú vypočítané preddavkové platby pre subjekty zúčtovania za vyššie uvedené tarify.

Skontrolujte si, či v systéme XMtrade® /ISOM máte nahlásené aktuálne predpokladané ročné množstvo spotreby/odberu na OOM s nepriebehovým meraním a taktiež či máte nahlásené aktuálne profilové hodnoty a údaj z registra pre OOM s priebehovým meraním.

V prípade, že v rámci sústavy neaplikujete mesačné odpočtové cykly, je potrebné, aby všetky odpočty na OOM s nepriebehovým meraním, ktoré nahlásite do systému ISOM po 1.1.2014 a ktoré zasahujú aj do roku 2013, boli rozdelené na dve merania v rozlíšení do 31.12.2013 a od 1.1.2014.

Ak si svoju povinnosť už plníte, považujte túto požiadavku za bezpredmetnú.