Nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Dňa 1. júna 2013 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 
Link: Prevádzkový poriadok

     Všetky oznamy