Prístup do informačného systému OKTE, a.s. - zmena v používaní kvalifikovaných certifikátov

Dovoľujeme si vám oznámiť,  že avizované rozhodnutie o použití bezpečnostných certifikátov, vychádzajúc zo zákona č. 309/2009 Z. z. ako i vyhlášky úradu č. 24/2013 -PTEaP, v systéme ISOM zo strany výrobcov elektriny bolo v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. upravené nasledovne:

  1. Prístup do IS OKTE a odovzdávanie dát sa  realizuje prostredníctvom mena, hesla a kvalifikovaného certifikátu, vystaveného niektorou z akceptovaných certifikačných autorít. Aktuálny zoznam akceptovaných certifikačných autorít je dostupný na webovom sídle OKTE.
  2. Výrobca elektriny, ktorý prevádzkuje malý zdroj na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno a heslo.
  3. Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno, heslo a overovaciu SMS, doručenú systémom ISOM na zverejnený mobilný telefón výrobcu.
  4. Výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW a výrobca elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW pristupuje do IS OKTE a odovzdáva dáta na základe prístupu cez používateľské meno, heslo a kvalifikovaný certifikát.
  5. Účastník trhu s elektrinou prostredníctvom žiadosti o založenie používateľského účtu do IS OKTE požiada OKTE, a.s. o založenie používateľských účtov. Žiadosť je dostupná na webovom sídle. OKTE, a.s. zriadi pre žiadateľa zabezpečený prístup do IS OKTE na základe zmluvy o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
    Výrobcovia vlastniaci certifikát, môžu pracovať s týmto certifikátom bez ohľadu na to, v ktorej skupine sú zaradení.

Výrobcovia vlastniaci certifikát, môžu pracovať s týmto certifikátom bez ohľadu na to, v ktorej skupine sú zaradení.

     Všetky oznamy