Nahlasovanie podkladov pre analytické účty do ISZO

Zobraziť všetky
28.3.2013

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ku dňu 1.4.2013 bude v systéme ISZO zahájené nahlasovanie podkladov pre analytické účty. Podklady pre analytické účty budú do ISZO nahlasovať prevádzkovatelia sústav v súlade s § 18 ods. 10 a 11 a s § 19 ods. 5 a 6 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Prevádzkovateľ sústavy odovzdá OKTE, a.s., očakávané podklady na nasledujúci deň denne do 10:00 hod. a mesačné podklady do desiatich dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Prvý krát sa teda nahlásenie očakávaných hodnôt uskutoční v systéme ISZO dňa 31.3.2013 do 10:00 hod. na deň 1.4.2013.

Podklady pre analytické účty je možné do ISZO nahlasovať prostredníctvom webovej služby AnalyticalAccounts alebo uploadom XML dokumentu vo formáte EAR štandardu ESP V1R1 na portáli ISZO v sekcii Príjem údajov/Nahlasovanie podkladov pre analytické účty. Špecifikácia webovej služby AnalyticalAccounts sa nachádza v priloženom dokumente Technická špecifikácia externých rozhraní ISZO V1.9, v ktorom sú zároveň uvedené podrobnosti ohľadom nahlasovania podkladov. Príklady XML dokumentov pre nahlásenie denných a mesačných podkladov spolu s definičnými súbormi a XSL šablónou pre krajšie zobrazenie nahlasovaných dokumentov sú prílohou tohto oznamu.

Testovanie nahlasovania podkladov je možné vykonávať v testovacom systéme ISZO, ktorý je dostupný na adrese www.test.iszo.sk.

Prílohy:
Príklady XML dokumentov pre nahlásenie denných a mesačných podkladov, definičné súbory (DTD,XSD), XSL šablóna