OKTE, a.s. - Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zahájil svoju činnosť k 1.1. 2011

Zobraziť všetky
19.12.2011

Na základe Zákona číslo 142 Z. z. z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , spoločnosť SEPS a. s. založila dcérsku akciovú spoločnosť OKTE, a. s., ktorej náplň a činnosť vyplýva z uvedených legislatívnych noriem a predpisov spojených so vstupom Slovenska na európsky liberalizovaný trh s elektrinou.
Podľa smernice EP a Rady 2009/72/ES ako jedného z dokumentov prijatých v rámci tretieho liberalizačného balíčka opatrení je zabezpečenie efektívneho prístupu na trh všetkým účastníkom na základe transparentných a nediskriminačných kritérií jedným z jej hlavných cieľov. Odčlenením príslušných procesov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS, a. s.) sa zabezpečí väčšia transparentnosť a efektívnejší rozvoj trhu s elektrinou.
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE a. s., ktorej činnosť začne dňom 1.1.2011 bude organizovať a vyhodnocovať krátkodobý trh s elektrinou a zabezpečovať zúčtovanie odchýlok na území SR. V budúcom období sa plánuje rozšírenie jej pôsobnosti v oblasti správy a zberu nameraných dát a tiež výkon centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, čím sa dosiahne zjednodušenie finančných tokov a zjednodušenie fakturačných služieb.
Za predsedu predstavenstva bol valným zhromaždením zvolený Ing. Michal Cabala, ktorý bol predstavenstvom OKTE, a. s., poverený riadením a vedením spoločnosti vo funkcii jej generálneho riaditeľa.
Ing. Michal Cabala pracoval v spoločnosti SEPS, a.s. od jej vzniku v roku 2002, kde pracoval na rôznych pozíciách spätých so stratégiou a rozvojom prenosovej infraštruktúry. Od roku 2009 pôsobil na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky.
OKTE a.s. zabezpečí plynulý prechod všetkých zmluvných záväzkov, práv a povinností súvisiacich so zúčtovaním odchýlok a organizáciou krátkodobého trhu s elektrinou od SEPS a.s., ktorá túto činnosť vykonáva do 31.12.2010.
OKTE a.s. je v rámci trhu s elektrinou v SR legislatívou ustanovený ako nový regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácii ÚRSO.