Bola schválená zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
5.1.2018

OKTE, a.s., pripravila a predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úpravu svojho
prevádzkového poriadku s cieľom zrevidovať text s ohľadom na:

  • zmenu spôsobu stanovenia zúčtovacej ceny odchýlky,
  • zmenu spôsobu vyhodnotenia platieb za odchýlky,
  • doplnenie princípov vyhodnotenia platieb za dodávku regulačnej elektriny,
  • spresnenia a doplnenia ustanovení na základe aplikačnej praxe.

Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. bola schválená úradom s účinnosťou od 1. januára
2018.
Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti sa doterajší prevádzkový poriadok
nahrádza jeho úplným znením, pričom navrhované zmeny sú zapracované priamo v texte
prevádzkového poriadku.

Link: Prevádzkový poriadok