Spoločnosť OKTE, a.s. je nominovaný organizátor trhu s elektrinou (NEMO)

Dňa 30. novembra 2015 bola spoločnosť OKTE, a.s. určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví za nominovaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len "NEMO") na vykonávanie činností jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len "nariadenie CACM") v spojení so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach dospel k záveru, že spoločnosť OKTE, a.s. splnila všetky kritéria na určenie NEMO.

OKTE, a.s. ako držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike získaním štatútu NEMO podľa nariadenia CACM na území Slovenskej republiky splnila náročné technické, legislatívne a administratívne kritériá a požiadavky v oblasti zabezpečenia organizovania krátkodobého trhu s elektrinou.

Spoločnosť OKTE, a.s., ako NEMO je subjekt, ktorý sa aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie podľa nariadenia CACM. 

     Všetky oznamy