OKTE, a.s. spustila prvú etapu oznamovania obchodov podľa nariadenia REMIT

Zobraziť všetky
8.10.2015

OKTE, a.s. úspešne spustila oznamovanie údajov o transakciách na svojom organizovanom cezhraničnom krátkodobom trhu s elektrinou prostredníctvom nového informačného systému RRM. Reporting dát do systému európskej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) ukladá účastníkom organizovaného trhu Nariadenie o integrite a transparentnosti trhu s energiou tzv. REMIT.

OKTE, a.s., ako výhradný držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike, je povinný poskytovať ACER detailné informácie o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom trhu za jeho účastníkov v zmysle REMIT.

Projekt vybudovania nového informačného systému RRM začal vo februári 2015 a je rozdelený do dvoch etáp s výstupmi korešpondujúcimi s danými európskymi termínmi. Včerajší štart prvej etapy znamená pre celú Európu začiatok oznamovania obchodných transakcií vrátane pokynov na obchodovanie, uzatvorených na európskych veľkoobchodných trhoch s energiou. Druhá etapa pre oznamovanie transakcií a kontraktov uzatvorených na bilaterálnej báze (tzv. Over-The-Counter OTC), ich derivátov a kontraktov na poskytnutie prenosových alebo prepravných kapacít bude zavŕšená rozšírením systému RRM od 7. apríla 2016.

1. októbra 2015, pred samotným spustením oznamovania, OKTE, a.s. zorganizovala RRM trial deň, počas ktorého si účastníci krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou mohli otestovať funkčnosť nahlasovania transakcií do systému ACER prostredníctvom informačného systému RRM. Tento skúšobný deň dokázal pripravenosť informačného systému a operátorov OKTE, a.s. na "Go-Live".

Oznamovanie je vykonávané automatizovane systémom RRM. Okrem podpisu zmlúv s OKTE, a.s. nie je zo strany účastníka organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou potrebná žiadna ďalšia súčinnosť. V rámci systému RRM môžu účastníci pristupovať k zaslaným správam a potvrdeniam prostredníctvom webového portálu, kde je zobrazený prehľad ich transakcií spolu s potvrdením z ACER a je ich možné vyexportovať.

Spôsob oznamovania transakcií

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností OKTE, a.s. ponúka službu sprostredkovania oznamovania údajov za všetkých záujemcov - účastníkov trhu s elektrinou a plynom pre ďalšie transakcie, najmä bilaterálne - OTC obchody a finálne nominácie prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí, ktoré spadajú pod režim oznamovania od 7. apríla 2016.

Oznamovacia povinnosť o transakciách sa v súlade s REMIT totiž považuje zo strany účastníka za splnenú aj vtedy, ak informáciu neposkytol priamo sám, ale urobil tak prostredníctvom tretej strany, ktorá bude konať v jeho mene, resp. prostredníctvom organizovaného trhu. Aj v tomto prípade platí, že zodpovednosť za splnenie povinnosti nesie primárne sám účastník trhu ako pôvodca údajov.

Za účelom zachovania prevádzkovej spoľahlivosti ACER požaduje, aby sa záznamy o transakciách, vrátane pokynov na obchodovanie, oznamovali prostredníctvom tzv. "Registrovaného oznamovacieho mechanizmu (RRM)", ktorým sa rozumie osoba spĺňajúca technické a organizačné požiadavky na oznamovanie údajov, registrovaná v ACER na poskytovanie služieb oznamovania údajov. Splnenie týchto požiadaviek kladie nároky na vybudovanie informačného systému, organizačné riešenie a personálne zabezpečenie. Požiadavky IT na RRM zahŕňajú identifikáciu transakcií, reporting a ich archiváciu (kvalita a spoľahlivosť procesov), súlad s reguláciou (oznamovanie aj nezrealizovaných obchodov) a bezpečnosť dát (nastavenie prístupových práv a vnútorných kontrol).

Pred začatím oznamovania transakcií za účastníka trhu, obchodujúceho mimo organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., je nevyhnutnou podmienkou  podpísať s OKTE, a.s. Zmluvu REMIT. Oznamovanie dát bude prebiehať po ich nahratí účastníkom trhu do systému OKTE, a.s. Súčasťou riešenia je automatizovaná výmena údajov prostredníctvom web služieb, pomocou ktorých bude rovnako možné stiahnuť informácie o stave reportovania transakcií, ako aj potvrdenia o splnení si oznamovacej povinnosti od ACER. Účastníci trhu s elektrinou a plynom budú pri mesačnej fakturácii zaradení do príslušnej kategórie cenníka podľa počtu vykázaných transakcií. Cenník tvorí prílohu zmluvy REMIT a je rovnako dostupný na webovom sídle spoločnosti OKTE, a.s.