OKTE, a.s. úspešne zavŕšila registráciu pre oznamovanie údajov podľa REMIT

Dňa 20.augusta 2015 bola úspešne dokončená registrácia spoločnosti OKTE, a.s. ako "Registrovaného oznamovacieho mechanizmu (RRM)" v Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) v súlade s požiadavkami Nariadenia o transparentnosti a integrite veľkoobchodného trhu s energiou (tzv. REMIT).

OKTE, a.s. získaním registrácie ako RRM splnila náročné technické, legislatívne a administratívne požiadavky v oblasti kvality dát, prevádzky, riadenia a komunikácie. Zavŕšila tak proces nevyhnutný pre plnenie povinností, ktoré jej vyplývajú ako držiteľovi povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike z oznamovania transakcií na organizovanom veľkoobchodnom trhu v rámci REMIT od 7. októbra 2015.

Pred začiatkom oznamovania transakcií, uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, je zo strany účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou (platforma ISOT) potrebné podpísať s OKTE, a.s. dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a Zmluvu o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. OKTE, a.s. v krátkom čase rozošle účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou uvedené zmluvy. V záujme bezproblémovej registrácie v systéme RRM OKTE je ich podpísanie potrebné do prvej polovice septembra 2015.

OKTE, a.s., ako subjekt registrovaný ACER, je schopná poskytovať služby vykazovania zadaných pokynov na obchodovanie a zrealizovaných transakcií umiestnených na inom organizovanom trhovom mieste. Organizované trhové miesto podpíše s OKTE, a.s. Zmluvu o poskytovaní údajov a zabezpečení vykazovania transakcií. V súčasnosti má takúto zmluvu uzavretú s OKTE, a.s. spoločnosť SPX, s.r.o.

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností bude OKTE, a.s. ponúkať službu sprostredkovania oznamovania údajov za všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom a poskytovať službu oznamovania ďalších transakcií, najmä bilaterálnych - OTC obchodov a finálnych nominácií prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí. OKTE, a.s. vie tak ponúknuť pre všetkých účastníkov trhu komplexný servis na zabezpečenie plnení povinností uložených z REMIT od 7. apríla 2016.

Pred oznamovaním týchto transakcií je potrebné podpísať s OKTE, a.s. Zmluvu o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (Zmluvu REMIT).

     Všetky oznamy