Pravidlá pre poskytovanie údajov do centrálneho dátového skladu OKTE, a.s.

Dňa 1. februára 2013 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou. Vyhláška obsahuje ustanovenia, ktorými sa určuje rozsah výkonu práv a povinností účastníkov trhu s elektrinou, uložených zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike.
Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení sú na základe uvedenej legislatívy od 1.júla 2013 povinní odovzdávať údaje do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. špecifikované v tejto vyhláške a v súlade s pravidlami Prevádzkového poriadku OKTE, a.s.
Vyplnené a podpísané zmluvy, s príslušnými prílohami je potrebné zaslať v termíne najneskôr do  10. mája 2013 na adresu:

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A
821 09 Bratislava

Na týchto odkazoch si môžete stiahnuť:

V spolupráci s partnermi sa pripravujú odborné semináre a workshopy zamerané na používanie informačného systému OKTE, a.s. O konaní týchto podujatí budú zverejňované aktuálne informácie.

     Všetky oznamy