Schéma štátnej pomoci

Vážení účastníci trhu,

Dňa 24. januára 2022 Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR) schválil Schému  štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorej predmetom je poskytovanie štátnej pomoci formou prevádzkovej pomoci na výrobu elektriny z OZE s cieľom zvýšenia podielu elektriny z OZE na hrubej konečnej spotrebe elektriny Slovenskej republiky a plnenia záväzkov a požiadaviek ustanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES zo dňa 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku.

Schéma štátnej pomoci je zverejnená dňa 14.04.2022 v Obchodnom vestníku pod č. 73/2022 link
Stanovisko PMÚ SR  k Schéme štátnej pomoci link

Oprávnené projekty podľa tejto schémy zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, pripojené do sústavy, ktoré začali činnosť po 1. máji 2022:
a) malé zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd,
b) zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW využívajúce obnoviteľné zdroje energie na základe súťažného ponukového konania, ktorým je výberové konanie na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu podľa zákona o podpore OZE,
c) lokálny zdroj.

Výrobca elektriny, ktorý je príjemcom pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie predkladá zúčtovateľovi podpory (ako poskytovateľovi pomoci) do 30 dní pred prvým čerpaním pomoci žiadosť o štátnu pomoc spolu s formulárom pre výpočet maximálnej výšky pomoci. V prípade otázok kontaktuje zuctovatelpodpory@okte.sk.

     Všetky oznamy