Dňa 22.marca 2022 bola uplatnená finančná zábezpeka spoločnosti A.En. Slovensko, s.r.o.

V zmysle Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. kapitola 3.2. odsek 16: - doplnenie finančnej zábezpeky
 
16. Pokiaľ subjekt zúčtovania nedoplní výšku svojej finančnej zábezpeky do 3 pracovných dní od prevedenia platby z finančnej zábezpeky alebo pokiaľ subjekt zúčtovania neuhradí záväzok voči OKTE, a.s. do 3 pracovných dní od dňa splatnosti daného záväzku, OKTE, a.s. môže nasledujúci obchodný deň obmedziť alebo pozastaviť subjektu zúčtovania registráciu denných diagramov. Obmedzenie alebo pozastavenie registrácie denných diagramov subjektu zúčtovania oznámi OKTE, a.s. prevádzkovateľom sústav, v ktorých má subjekt zúčtovania, ktorému bola registrácia denných diagramov obmedzená alebo pozastavená, bilančnú skupinu, a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili OKTE, a.s. v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému bola registrácia denných diagramov obmedzená alebo pozastavená. Informáciu o obmedzení alebo pozastavení registrácie denných diagramov subjektu zúčtovania uverejní OKTE, a.s. na svojom webovom sídle.

     Všetky oznamy