Ukončenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky – TWINLOGY s.r.o.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zo dňa 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, bola ku dňu 25.1.2022 ukončená Zmluva o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania "TWINLOGY s.r.o."

     Všetky oznamy