Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01. 01. 2022)

Dňa 01. 01. 2022 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Zmeny súvisia najmä:

  • spresnenie úpravy obsahu zmluvy o poskytovaní údajov,
  • úprava v súvislosti so zrušením fakturácie tarify pre ostrovné sústavy,
  • doplnenie práva OKTE, a.s. na odstúpenie od zmluvy o zúčtovaní odchýlky,
  • doplnením podmienok pre možnosť vystavenia vyúčtovacej faktúry 1. pracovný deň po splatnosti zálohy, ak zálohový predpis nebude uhradený v termíne splatnosti,
  • úpravou vo fakturácií odmeny za činnosť výkupcu elektriny,
  • úpravami registrácie diagramov,
  • úpravou vzorcov v algoritme centového vybilancovania,
  • zjednotením postupu v súvislosti so žiadosťou o vrátenie finančnej zábezpeky,
  • a ďalšími úpravami a spresneniami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.

Rozhodnutie o zmene znenia Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. je dostupné tu.

Konsolidované znenie Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. platného od 01. 01. 2022 je dostupné tu.

 

.

     Všetky oznamy