Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 20. 12. 2021)

Dňa 20. 12. 2021 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Zmena spočíva v úprave určenia priemernej ceny zápornej odchýlky, ktorá sa namiesto váženého priemeru ceny zápornej odchýlky sústavy počas predchádzajúcich 4 mesiacov po novom určuje ako vážený priemer ceny zápornej odchýlky sústavy počas predchádzajúceho mesiaca.

Rozhodnutie o zmene Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. je dostupné tu.

 

     Všetky oznamy