Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 17.06.2021)

Dňa 17. 06. 2021 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Zmeny súvisia najmä:

  • so spustením projektu Interim Coupling do prevádzky,
  • s doplnením ustanovení týkajúcich sa podmienok a procesov uzatvárania zmlúv,
  • a ďalšími úpravami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.

Rozhodnutie o zmene znenia Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., je dostupné tu.

Konsolidované znenie Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., platného od 17. 06. 2021 je dostupné tu.

 

 

     Všetky oznamy