Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5087/B, vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s., v zmysle ustanovenia § 190 Obchodného zákonníka a v nadväznosti na ustanovenia čl. VII ods. 1 písm. i), h) a v súlade s čl. VII ods. 9 Stanov spoločnosti OKTE, a.s.:

  • dňa 31.03.2021 zobral na vedomie Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia OKTE, a.s., za rok 2020, Správu nezávislého audítora, schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku OKTE, a.s., k 31.12.2020 a Rozdelenie zisku OKTE, a.s., za rok 2020;

     Všetky oznamy