Vysporiadanie podpory doplatkom za rok 2020 na základe Potvrdenia o pôvode elektriny z OZE/VÚKVET vydaného ÚRSO za rok 2020

OKTE, a.s., ako Zúčtovateľ podpory vykoná vysporiadanie vyplatenej podpory za rok 2020 podľa § 5b ods. 6 zákona č. 309/2009 Z.z. na základe Platného potvrdenia o pôvode elektriny (ďalej PoP) za rok 2020. Vysporiadanie sa týka výrobcu elektriny, ktorému ÚRSO vydalo PoP za rok 2020 podľa § 7 ods. 3 písmeno b) a § 8 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z.z.

Vysporiadanie sa netýka výrobcu elektriny, ktorému ÚRSO vydalo PoP na základe § 7 ods. 3 písmeno a) zákona č.309/2009 Z.z. tzn. toho výrobcu, ktorý má PoP vydané na obdobie na ktoré má podľa zákona právo na podporu.

Podklady k vysporiadaniu budú výrobcom elektriny sprístupnené v IS OZE.

     Všetky oznamy