Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01. 04. 2021)

Dňa 01. 04. 2021 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Zmeny súvisia najmä:

  • so zmenami a novými produktami v portfóliu OKTE, a.s. pre denný trh s elektrinou,
  • so zakotvením určitých princípov a postupov spojených s krátením podpory formou doplatku/príplatku v prípade spaľovacích zariadení a s vrátením podpory príplatkom/doplatkom,
  • s ďalšími úpravami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.

Rozhodnutie o zmene znenia Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. je dostupné tu.

Konsolidované znenie Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. platného od 01. 04. 2021 je dostupné tu.

 

 

     Všetky oznamy