Vyjadrenie spoločnosti OKTE, a.s. k zániku práva na podporu doplatkom

Zobraziť všetky
25.3.2020

Vážený obchodný partner,

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví doručil spoločnosti OKTE, a. s. ako zúčtovateľovi podpory dňa 12.3.2020 informáciu podľa § 3b ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poslednej vety o zániku práva na podporu týkajúceho sa Vašej osoby (zariadenia). K zániku práva na podporu došlo v dôsledku skutočnosti predpokladanej zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3b ods. 5 až 7 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas doby podpory podľa § 3 ods. 6

a) výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní výrobcu elektriny proti daňovej exekučnej výzve, ak podal výrobca elektriny odvolanie proti daňovej exekučnej výzve a v rozhodnutí o odvolaní bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť, alebo ani v lehote určenej v upovedomení o začatí exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach proti exekúcii alebo právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, ak podal výrobca elektriny námietky proti exekúcii alebo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, a v rozhodnutí o námietkach alebo v rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť,

b) výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia právoplatného výkazu nedoplatkov na zdravotné poistenie alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak výrobca elektriny podal námietky proti výkazu nedoplatkov, alebo

c) výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia predpisu sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu.

(6) Dňom zániku podpory je deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5.“

(7) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo. Úrad je povinný informovať zúčtovateľa podpory o zariadení výrobcu elektriny, ktorému zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona.“

Zoznam zariadení výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu je dostupný na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví http://www.urso.gov.sk/?q=node/639

S poukazom na uvedené Vás informujeme, že v dôsledku vyššie uvedených skutočností Vám nebude z našej strany podpora vyplatená. Nami zaslanú vyúčtovaciu faktúru za doplatok 2/2020 považujte za neplatnú.

S pozdravom

OKTE, a.s.