Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 06.02.2020)

Zobraziť všetky
6.2.2020

Dňa 6. febuára 2020 nadobúdol účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.01.2020. Hlavná zmena sa týka podpory príplatkom, a to na základe konceptu podmienok vyhlásenia a vyhodnotenia výberového konania na zariadenia na výrobu elektriny s právom na podporu príplatkom, prijatého Ministerstvom hospodárstva SR. Ďalšou zmenou, vyplývajúcou z aplikačnej praxe, je spresnenie niektorých ustanovení prevádzkového poriadku, týkajúcich sa evidencie, prevodov a organizovania trhu so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Link: Prevádzkový poriadok