Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 06.02.2020)

Dňa 6. febuára 2020 nadobúdol účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.01.2020. Hlavná zmena sa týka podpory príplatkom, a to na základe konceptu podmienok vyhlásenia a vyhodnotenia výberového konania na zariadenia na výrobu elektriny s právom na podporu príplatkom, prijatého Ministerstvom hospodárstva SR. Ďalšou zmenou, vyplývajúcou z aplikačnej praxe, je spresnenie niektorých ustanovení prevádzkového poriadku, týkajúcich sa evidencie, prevodov a organizovania trhu so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Link: Prevádzkový poriadok

     Všetky oznamy