Uplatnenie negatívnej úrokovej sadzby pre účty ktorých sa týkajú dlhodobé depozity

Vážený obchodný partner,

týmto Vás chceme informovať, že banka, u ktorej sú vedené účty pre potreby zloženia depozitu na finančnú zábezpeku pre zúčtovanie odchýlok a pre krátkodobý trh, oznámila rozhodnutie od októbra 2020 uplatňovať pre tieto účty negatívnu úrokovú sadzbu. Rozhodnutie banky reflektuje dlhodobo pretrvávajúcu situáciu na finančných trhoch, kde sa referenčné sadzby nachádzajú v negatívnom pásme.

Banka bude uplatňovať negatívnu úrokovú sadzbu na úrovni - 0,4 % p.a.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému Vám týmto dávame na vedomie, že s účinnosťou od 30. októbra 2020 Vás OKTE, a.s. do 15. dňa po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka informuje o výške vynaložených nákladov vyplývajúcich z úročenia depozitu negatívnou úrokovou sadzbou sprístupnením podkladu v IS OKTE. Vynaložené náklady je potrebné uhradiť OKTE, a.s. na základe faktúry, ktorú Vám OKTE, a.s. sprístupní v IS OKTE a zašle ju e-mailom na adresu uvedenú v Prílohe č. 1 Zmluvy o zúčtovaní odchýlky, resp. Zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. Faktúra je splatná 14 kalendárnych dní odo dňa jej sprístupnenia v IS OKTE. Prvý krát OKTE, a.s. vystaví predmetnú faktúru v januári 2021 za uplynulý štvrťrok. Ak táto faktúra nebude uhradená, OKTE, a.s. bude oprávnená použiť na jej úhradu depozit najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradeného záväzku.

Vzhľadom na tieto nové skutočnosti spoločnosť OKTE, a.s. pripravuje zmenu Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. a príslušných zmlúv, v ktorých bude uplatnenie negatívnej úrokovej sadzby pre účty, ktorých sa týkajú dlhodobé depozity, popísané.

V súvislosti s uvedenou zmenou Vám dávame do pozornosti možnosť prejsť vo finančnom zabezpečení na využitie bankovej záruky tak, ako to umožňuje platný Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Vzor bankovej záruky je uvedený na https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zmluvy/ a https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zmluvy/.

S pozdravom.

OKTE, a.s.

     Všetky oznamy