Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.09.2020)

Dňa 1. septembra 2020 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a. s. , ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k zmenám v súvislosti s uplatnením ustanovení vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu“) účinných od 1.9.2020. Nový Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. obsahuje aj zmeny na základe aplikačnej praxe. Príkladom takejto zmeny je spresnenie niektorých ustanovení prevádzkového poriadku, týkajúcich sa evidencie, prevodov a organizovania trhu so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a so zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Link: Prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 1.9.2020)

     Všetky oznamy