Spoločnosť OKTE, a.s. pokračuje vo funkcii nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO)

S účinnosťou od 1. decembra 2019 bola spoločnosť OKTE, a.s. určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví za nominovaného organizátora trhu s elektrinou (ďalej len "NEMO") na vykonávanie činností jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou, a to na obdobie štyroch rokov od 1. decembra 2019 do 1. decembra 2023.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (ďalej len "nariadenie CACM") v spojení so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov dospel k záveru, že spoločnosť OKTE, a.s. splnila všetky kritéria na určenie NEMO. OKTE, a.s. ako držiteľ povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike opätovným získaním štatútu NEMO podľa nariadenia CACM na území Slovenskej republiky splnila náročné technické, legislatívne a administratívne kritériá a požiadavky v oblasti zabezpečenia organizovania krátkodobého trhu s elektrinou.

Spoločnosť OKTE, a.s., ako NEMO je subjekt, ktorý sa aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci Európskej únie podľa nariadenia CACM.

     Všetky oznamy