Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
26.6.2019

Jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5087/B v zmysle ustanovenia § 190 Obchodného zákonníka a v nadväznosti na ustanovenia čl. VII ods. 1 písm. i), h), q) a v súlade s čl. VII ods. 9 Stanov spoločnosti:

  • dňa 24.04.2019 schválil Správu Predstavenstva OKTE, a.s. o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2018, zobral  na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2018 a o výsledku preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti OKTE, a.s. a rozdelení zisku za rok 2018, zobral na vedomie Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia OKTE, a.s. za rok 2018, schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku OKTE, a.s. k 31.12.2018, zobral na vedomie Správu nezávislého audítora a schválil Rozdelenie zisku OKTE, a.s. za rok 2018.

Rozdelenie zisku OKTE, a.s. za rok 2018 bolo schválené nasledovne:

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 997 024,00 EUR
Daňová povinnosť: 239 074,00 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení: 757 950,00 EUR
Rozdelená časť zisku: 757 950,00 EUR
Nerozdelená časť zisku: 0,00 EUR