Informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2020

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe zmeny zákona č. 309/2009 Z.z. má výrobca elektriny právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory výkupom elektriny, pričom toto právo sa vykonáva oznámením zúčtovateľovi podpory do 31. januára na nasledujúci kalendárny rok:

  • o uplatnení si podpory výkupom elektriny, ak výrobca elektriny spĺňa podmienky na jej uplatnenie,
  • o neuplatnení si podpory výkupom elektriny.

Podrobne informácie a vzor oznámenia nájdete tu.

     Všetky oznamy