Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.01.2019)

Dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti došlo v znení prevádzkového poriadku k nasledovným zmenám:

  • zmeny v súvislosti so zmenou znamienkovej konvencie na základe Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave,
  • zmeny v súvislosti s vydávaním potvrdení pre subjekty zúčtovania na základe schválenej novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • zmeny v súvislosti so zmenou v centrálnej fakturácii na základe schválenej novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • zmeny na základe aplikačnej praxe.

 Link: Prevádzkový poriadok

     Všetky oznamy