Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.01.2019)

Zobraziť všetky
14.12.2018

Dňa 1. januára 2019 nadobudne účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti došlo v znení prevádzkového poriadku k nasledovným zmenám:

  • zmeny v súvislosti so zmenou znamienkovej konvencie na základe Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave,
  • zmeny v súvislosti s vydávaním potvrdení pre subjekty zúčtovania na základe schválenej novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • zmeny v súvislosti so zmenou v centrálnej fakturácii na základe schválenej novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • zmeny na základe aplikačnej praxe.

 Link: Prevádzkový poriadok