Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019

Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie“). Na základe predmetného Nariadenia budú s účinnosťou od 1.1.2019 vykonané zmeny v Informačnom systéme Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktorých zoznam je obsiahnutý v tomto ozname

     Všetky oznamy