Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.9.2018)

OKTE, a.s., pripravila a predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví úpravu svojho prevádzkového poriadku s cieľom zrevidovať text s ohľadom na: 

  • zmenu názvu zmluvy o poskytovaní dát (ďalej bude považovaná za zmluvu o poskytovaní údajov),
  • doplnenie podrobností o zdieľaní vybraných údajov o výrobcoch elektriny medzi OKTE, a.s. a prevádzkovateľmi sústav,
  • zohľadnenie zmeny pri uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby,
  • spresnenie niektorých ďalších ustanovení.

 Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. bola schválená Úradom s účinnosťou od 1. septembra 2018.

     Všetky oznamy