Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
15.5.2018

Dňa 10.04.2018 jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil Správu Predstavenstva OKTE, a.s. o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2017, zobral  na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady za rok 2017 a o výsledku preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti OKTE, a.s. a rozdelenia zisku za rok 2017, zobral na vedomie Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia OKTE, a.s. za rok 2017, schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku OKTE, a.s. k 31.12.2017, zobral na vedomie Správu nezávislého audítora a schválil Rozdelenie zisku OKTE, a.s. za rok 2017.

 

Link: Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti OKTE, a.s.