Schválenie MCO Plánu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil dňa 26.6.2017 MCO Plán podľa článku 7 ods. 3 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (nariadenie CACM).

Schválením MCO Plánu bol dosiahnutý významný míľnik v implementácií nariadenia CACM a v realizácií jednotného denného a vnútrodenného trhu s elektrinou v Európe.   

Rozhodnutie ÚRSO: Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2017/E-EU

Schválená verzia MCO Plánu: MCO Plán (Anglická verzia)

     Všetky oznamy