Nahlasovanie denných diagramov do systému ISZO

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vás upozorniť, aby ste v rámci nahlasovania denných diagramov do systému zúčtovania odchýlok neuvádzali časové rady, zodpovedajúce obchodom na krátkodobom trhu s elektrinou, ktoré boli zrealizované v systéme ISOT, ani časové rady cezhraničných prenosov elektriny, nominované do systému Damas Energy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Týka sa to rovnako day-ahead ako aj vnútrodennej registrácie denných diagramov. Uvedené časové rady do systému zúčtovania odchýlok automaticky nahlasujú informačné systémy ISOT a Damas Energy, ktoré zabezpečujú spracovanie príslušných údajov v plnom rozsahu.

V prípade, že ako súčasť svojho denného diagramu uvádzate aj časové rady obchodov, uzavretých na krátkodobom trhu s elektrinou, alebo časové rady cezhraničných prenosov elektriny, dovoľujeme si vás požiadať o úpravu vášho systému nahlasovania denných diagramov vo vašich informačných systémoch bez týchto časových radov. Systém zúčtovania odchýlok s účinnosťou od 1.10.2017 prestane od subjektov zúčtovania akceptovať denné diagramy s časovými radmi obchodov uzavretých na krátkodobom trhu s elektrinou a denné diagramy s časovými radmi cezhraničných prenosov elektriny.

     Všetky oznamy