Výbor „Nemo Committee“ bol založený za účelom spoločného plnenia povinností Nemo podľa CACM: Národným regulátorom bol predložený na schválenie MCO plán

9. júna 2016 | Európske burzy, organizujúce krátkodobý trh s elektrinou, ktoré boli určené ako NEMOs (Nominovaní organizátori trhu s elektrinou), založili výbor "NEMO Committee", za účelom  spolupráce a plnení  povinnosti ďalej rozvíjať a prevádzkovať európsky jednotný prepojený denný a vnútrodenný trh s elektrinou podľa požiadaviek nariadenia CACM (nariadenia Komisie EÚ 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia).

Dňa 14. apríla 2016 predložil výbor NEMO Committee, zastupujúci všetkých 19 NEMOs z celej Európy, národným regulátorom a agentúre ACER plán, ktorý určuje postup, ako spoločne nastaviť a vykonávať funkcie Market Coupling Operátora ("MCO Plán"). MCO Plán stanovuje pravidlá pre riadenie a spoluprácu medzi jednotlivými NEMOs a definuje vzťah s tretími stranami. MCO Plán tiež popisuje prechod súčasných iniciatív prepojených denných a vnútrodenných trhov na jednotný prepojený denný a vnútrodenný trh s elektrinou, ktorý predstavuje míľnik európskeho cieľového modelu pre elektrinu. V nadchádzajúcich mesiacoch budú národní regulátori všetkých 26 zapojených krajín Európskej Únie (okrem Cypru a Malty, ktorých trhy nie sú v súčasnosti prepojené kvôli geografickej polohe) hodnotiť predložený MCO Plán. Následne po schválení MCO Plánu národnými regulátormi, NEMOs predpokladajú dobu implementácie pravidiel plánu maximálne 12 mesiacov.

Výbor NEMO Committee bol zriadený na základe dobrovoľnej dohody medzi NEMOs, ako riešenie pre včasné a efektívne riadenie spoločných povinností, vyplývajúcich z nariadenia CACM. Po nadobudnutí platnosti dohody o spolupráci medzi NEMOs, výbor NEMO Committee zvolil dňa 6. mája za prvého predsedu Andrew Claxton (EPEX SPOT) s mandátom po dobu šiestich mesiacov. Jeho úlohou bude uľahčovať spoluprácu v rámci výboru NEMO Committee, rovnako viesť rozhovory s národnými regulačnými orgánmi, PPS a inými zainteresovanými stranami zapojenými do procesu implementácie nariadenia CACM.

Nariadenie CACM určuje spoločnú zodpovednosť pre všetkých NEMOs vyvinúť a prevádzkovať MCO funkcie, vrátane základného procesu párovania objednávok a tvorby trhovej ceny. Od decembra 2015 nominovaný NEMOs spoločne pracovali na efektívnom zavedení nových usporiadaní a predložení MCO Plánu v lehote 4 mesiacov, ktoré sú ustanovené nariadením CACM.

Výbor NEMO Committee je v súčasnosti v procese transformácie, účasť je dobrovoľná, a práce boli zamerané na vývoj metodík požadovaných od NEMOs v nadchádzajúcich mesiacoch. Po schválení MCO Plánu výboru NEMO Committee bude mať formálnu zodpovednosť za realizáciu funkcie MCO a jej prevádzku.

Celá tlačová správa v anglickom jazyku je dostupná TU.

     Všetky oznamy